Podmienky užívania stránok www.kapitolyozdravi.sk

Tento dokument Podmienky užívania stránok www.kapitolyozdravi.sk (ďalej len „Podmienky“) slúži na poskytnutie všetkých nevyhnutných informácií o podmienkach využitia webových stránok www.kapitolyozdravi.sk a užívateľskej sekcie stránok www.kapitolyozdravi.sk (ďalej len „Kapitoly o zdraví“).

Prechádzaním Kapitol o zdraví a prípadne poskytnutím súhlasu pri zriadení užívateľského účtu, ktorý na tieto Podmienky odkazuje, prehlasujete, že ste sa s Podmienkami oboznámili, rozumiete im a súhlasíte s nimi. Zároveň prehlasujete, že máte viac ako 15 rokov, prípadne menej, ale disponujete súhlasom osoby oprávnenej vykonávať rodičovský dohľad.

 1. OBSAH:
  2. Prevádzkovateľ
  3. Účel a povaha Kapitol o zdraví
  4. Užívateľský účet
  5. Záverečné ustanovenia

 2. Prevádzkovateľ 

  Prevádzkovateľom je spoločnosť MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o., IČ: 26158299, so sídlom Radlická 901/37, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 75454 (ďalej len „MEDICAL TRIBUNE CZ“).

  Kontaktné údaje MEDICAL TRIBUNE CZ sú nasledujúce:
  Poštou: MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o., Radlická 901/37, 150 00 Praha 5
  Elektronicky: kapitoly@tribune.cz
  Telefonicky: +420 733 625 908

 3. Účel a povaha Kapitol o zdraví 

  Kapitoly o zdraví sú informačné a edukačné stránky určené pre širokú verejnosť. Ich účelom je zvyšovať povedomie o vybraných, najmä chronických, ochoreniach, a zlepšovať tak adherenciu pacientov.

  Prevádzkovateľ výslovne prehlasuje, že nie je držiteľom povolenia na poskytovanie zdravotných služieb v zmysle zákona č. 372/2011 Zb., o zdravotných službách a podmienkach ich poskytovania (zákon o zdravotných službách), v znení neskorších predpisov. Kapitoly o zdraví neslúžia ako nástroj pre diagnostiku či liečbu ochorení a nenahrádzajú v žiadnom prípade poradu s lekárom. Všetky informácie, ktoré sa nachádzajú v Kapitolách zdravia majú všeobecný charakter, a užívateľ by sa vždy mal o ich použiteľnosti pre svoju osobu poradiť so svojím ošetrujúcim lekárom.

  Kapitoly o zdraví neslúžia na podporu predpisovania výdaja či spotreby liečivých prípravkov. Ak sú v texte akokoľvek nepriamo či náznakom spomenuté konkrétne liečivé látky či liečivé prípravky, je to len z dôvodov informačných.

  Aplikácie pre užívateľov, ktoré sú k dispozícii na stiahnutie v Kapitolách pre zdravie, nie sú zdravotníckymi prostriedkami ani nástrojmi k samodiagnostike. Ich účelom je len uľahčiť komunikáciu s ošetrujúcim lekárom, a podporiť adherenciu poskytnutím vhodného nástroja pre vedenie pacientskych záznamov o priebehu choroby.

  Otázky a pripomienky, ktoré užívateľ zadá prostredníctvom Kapitol o zdraví, nie sú s ohľadom na charakter stránok považované za dôverné a MEDICAL TRIBUNE CZ má právo ich publikovať a nakladať s nimi podľa svojho uváženia. Informácie, poskytnuté v rámci odpovedí spolupracujúcich odborníkov majú všeobecný charakter a nenahrádzajú v žiadnom prípade poradu s lekárom.

 4. Užívateľský účet

  Užívateľský účet Kapitol o zdraví (ďalej len „účet“) je zriadený úspešnou registráciou potvrdenou MEDICAL TRIBUNE CZ.

  Účelom účtu je možnosť využívať nástroje, ktoré sú aktuálne k dispozícii.

  Užívateľ účtu so zriadením sa zaväzuje dodržiavať tieto podmienky a berie na vedomie informácie o spracovaní osobných údajov dostupné tu.

  Užívateľ je povinný pri registrácii zadať pravdivé údaje a MEDICAL TRIBUNE CZ bezodkladne oznámiť všetky zmeny.

  MEDICAL TRIBUNE CZ je oprávnený kedykoľvek nástroje zrušiť, zmeniť, pridať nové.

  Účet je vytvorený na dobu neurčitú s tým, že možnosti zrušenia účtu sú nasledujúce:

  MEDICAL TRIBUNE CZ je oprávnený užívateľskú sekciu kedykoľvek celkom zrušiť, čím dôjde k zániku účtov;

  MEDICAL TRIBUNE CZ je oprávnený účet zrušiť, pokiaľ dôjde k porušeniu týchto Podmienok, jednaniu v rozpore s dobrými mravmi alebo k obchádzaniu týchto Podmienok;

  MEDICAL TRIBUNE CZ je oprávnený zrušiť očividne duplicitné účty;

  MEDICAL TRIBUNE CZ je oprávnený zrušiť účet, pokiaľ nie je po dobu dvoch rokov využívaný,

  Užívateľ je oprávnený kedykoľvek zrušiť účet, a to využitím ponuky „deaktivovať účet“ dostupné na odkaze tu alebo zaslaním oznámenia na kontakty prevádzkovateľa.

  Užívateľ je povinný dodržiavať tieto Podmienky, rovnako ako podmienky, uvedené v na nich nadväzujúcich aktoch spoločnosti MEDICAL TRIBUNE CZ.

  Akékoľvek prejavy, konanie a pod., užívateľa v súvislosti s jeho účtom nesmie svojou formou či obsahom akýmkoľvek spôsobom porušovať či ohrozovať všeobecne prijímané pravidlá spoločenskej morálky, občianskeho spolužitia, dobrých mravov alebo všeobecne záväzných právnych predpisov, ani obsahovať náboženský či politický podtext. Súčasne tieto nesmú mať vulgárny, rasistický alebo iný všeobecne neprijateľný obsah oznámenia.

  Užívateľ je povinný chrániť prístupové údaje ku svojmu účtu, neposkytovať ich a ani inak nesprístupňovať tretím osobám.

  Užívateľ je povinný jednať tak, aby nedošlo v súvislosti s jeho účtom (vrátane jeho prejavov a akéhokoľvek správania) k porušeniu práv tretích osôb (najmä práv autorských, licenčných a pod.).

  Užívateľ nie je oprávnený akokoľvek ďalej šíriť obsah Kapitol zdravia.

  Práva k prístupu do účtu sú neprevoditeľné a nemôžu byť predmetom dedičného práva.

  MEDICAL TRIBUNE CZ nie je zodpovedná za akékoľvek technické problémy, vzniknuté pri prenose údajov elektronickými prostriedkami.

  Za užívateľa sa v prípade pochybností považuje osoba, ktorá MEDICAL TRIBUNE CZ preukáže, že oprávnene disponuje e-mailovou adresou, uvedenou pri registrácii.

  MEDICAL TRIBUNE CZ nie je zodpovedná za prípadné škody ani ujmy, ktoré by užívateľom mohli vzniknúť v súvislosti s užívaním účtu a/alebo nástrojov v rámci účtu.

  Účasť na jednotlivých nástrojoch/sekciách v rámci účtu, ani prípadné vyhlásené odmeny z uvedeného plynúce nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch. MEDICAL TRIBUNE CZ je oprávnený obmedziť možnosť účasti užívateľov na jednotlivých aktivitách, akciách, výhodách a pod.

  MEDICAL TRIBUNE CZ si vyhradzuje právo rozhodnúť o všetkých sporných otázkach, týkajúcich sa účtov podľa vlastného uváženia.

  MEDICAL TRIBUNE CZ si vyhradzuje právo zrušiť účty užívateľov, u ktorých bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie akéhokoľvek podvodného či nekalého správania vo vzťahu ku spoločnosti MEDICAL TRIBUNE CZ, partnerom a nástrojom (vrátane jednotlivých čiastkových sekcií) a ďalším užívateľom a pod., a to aj prostredníctvom tretích osôb.

  MEDICAL TRIBUNE CZ si vyhradzuje právo meniť a upravovať tieto Podmienky, rovnako ako právo účet celkom zrušiť, a to všetko aj bez uvedenia dôvodu. Všetky zmeny sú účinné oznámením.

  Ak vznikne v súvislosti s účtom a užívaním nástrojov autorské dielo v zmysle z. č. 121/2000 Zb., autorský zákon, v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“), alebo iný právne chránený nehmotný majetok (ďalej len spoločne ako „dielo“), ktoré užívateľ zašle spoločnosti MEDICAL TRIBUNE CZ alebo zverejní v užívateľskom prostredí účtu, udeľuje užívateľ zaslaním, prípadne zverejnením takého diela spoločnosti MEDICAL TRIBUNE CZ bezvýhradný bezplatný súhlas s tým, že spoločnosť MEDICAL TRIBUNE CZ je oprávnená dielo využívať (vrátane všetkých jeho častí, a to aj osobitne) všetkými známymi spôsobmi použitia, najmä zverejnením na webe, komunikačných kanáloch či materiáloch a na reklamné, propagačné a marketingové účely spoločnosti MEDICAL TRIBUNE CZ a partnerov, v zmysle šírenia a použitia týchto diel v médiách, a to v neobmedzenom rozsahu (zahrňuje neobmedzený rozsah územný, vecný, množstevný a časový). Spoločnosť MEDICAL TRIBUNE CZ nie je povinná túto licenciu využiť, a je oprávnená upraviť dielo pre svoje potreby v súlade s autorským zákonom. Pokiaľ je v zmysle autorského zákona pre akékoľvek ďalšie zaobchádzanie s dielom (napr. jeho úpravu, spracovanie, preklad, použitie častí diela, vytvorenie spoločného diela a pod.) potrebný súhlas autora (člena), predpokladá sa, že bol tento súhlas výslovne udelený odoslaním diela spoločnosti MEDICAL TRIBUNE CZ/hore popísaným zverejnením. Spoločnosť MEDICAL TRIBUNE CZ je oprávnená túto licenciu previesť (prípadne udeľovať podlicenciu) na tretie osoby ľubovoľne na základe vlastného rozhodnutia. Užívateľ popísaným odoslaním/zverejnením diela výslovne prehlasuje, že je autorom diela, a ako taký je oprávnený uvedené súhlasy udeliť, a že použitím diela nebudú dotknuté akékoľvek práva tretích osôb, t.j. napr. práva osôb, uvedených či zobrazených v predmetnom diele, práva vlastníkov vecí či ochranných známok, vyobrazených či spomenutých v diele, atď. Všetky nevyhnutné súhlasy, súvisiace s dielom, musí člen vysporiadať na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť. V prípade, že sa preukáže opak, zodpovedá užívateľ v plnom rozsahu za všetky majetkové aj nemajetkové ujmy, vzniknuté v tejto súvislosti spoločnosti MEDICAL TRIBUNE CZ, a zaväzuje sa tieto bezodkladne v plnom rozsahu nahradiť/odčiniť. Uvedené najmä znamená, že pokiaľ by v  dôsledku nedostatku súhlasu dotknutej osoby vznikla spoločnosti MEDICAL TRIBUNE CZ alebo inej osobe akákoľvek majetková či nemajetková ujma (napr. uložením povinnosti poskytnúť zadosťučinenie či uložením pokuty), je užívateľ povinný ju v plnom rozsahu nahradiť/odčiniť. Vo vyššie uvedenom prípade je spoločnosť MEDICAL TRIBUNE CZ oprávnená zaslané dielo nezverejniť, prípadne zverejnené dielo odstrániť.

  Užívateľ sa zaväzuje kedykoľvek na základe predchádzajúcej žiadosti spoločnosti MEDICAL TRIBUNE CZ preukázať: písomným čestným prehlásením, že predmetné dielo vytvoril osobne a že má neobmedzené práva poskytovať ďalším osobám práva k ich používaniu diela všetkými spôsobmi a v rozsahu vyššie stanovenom; písomným výslovným súhlasom osoby či všetkých osôb zachytených/spomenutých v predmetnom diele, že súhlasí so zachytením/spomenutím svojej osoby/mena v diele, a že súhlasí s použitím diela v rozsahu podľa ustanovenia týchto Podmienok. Uvedené sa analogicky uplatní aj na práva vlastníkov vecí či ochranných známok alebo iných právne chránených statkov tretích osôb vyobrazených, uvedených, či inak zachytených v diele atď. V prípade, že užívateľ toto nesplní, je spoločnosť MEDICAL TRIBUNE CZ oprávnená zaslané dielo nezverejniť, prípadne zverejnené dielo odstrániť.

 5. Záverečné ustanovenia

  Spoločnosť MEDICAL TRIBUNE CZ si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a prístupu ku stránkam. K plánovaným zásadným zmenám obsahu odbornej sekcie a ku zmenám používania stránok bude vždy pripojený dátum zmeny.

  MEDICAL TRIBUNE CZ si vyhradzuje právo na zmenu týchto Podmienok. Prosím, sledujte preto aktuálne znenie Podmienok.

Nastavenie cookies

Na našom webe používame súbory cookie.

Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, ale o iných môžete rozhodnúť sami.