Cookies

Náš web potrebuje na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti váš súhlas. Súhlas vyjadríte kliknutím na tlačidlo "OK". Viac informácií
Svoj súhlas môžete odmietnuť tu.


Informácia o spracovaní osobných údajov

Tento dokument Informácia o spracovaní osobných údajov (ďalej len „Informácia“) slúži na poskytnutie všetkých nevyhnutných informácii o spracovaní osobných údajov v rámci užívateľskej sekcie stránok www.kapitolyozdravi.sk (ďalej len „Kapitoly o zdraví“).

Prechádzaním Kapitol o zdraví a prípadne poskytnutím súhlasu, ktorý na túto Informáciu odkazuje, prehlasujete, že ste sa s Informáciou oboznámili, rozumiete jej a súhlasíte s ňou. Zároveň prehlasujete, že ste máte viac ako 15 rokov, prípadne menej, ale disponujete súhlasom osoby oprávnenej vykonávať rodičovský dohľad.

 1. OBSAH
  2. Správca a kontakty
  3. Spracovanie osobných údajov pri prechádzaní Kapitol o zdraví
  4. Spracovanie osobných údajov pri registrácii do Kapitol o zdraví
  5. Spracovanie osobných údajov pri odsúhlasení zasielania newslettera
  6. Spracovanie osobných údajov pri využití Poradne
  7. Spracovanie osobných údajov pri využití nástrojov Kapitol o zdraví
  8. Spracovanie osobných údajov pri využití formulára „Napíšte nám“
  9. Spracovanie osobných údajov pre plnenie právnych povinností
  10. Spracovanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu
  11. PRÁVA SUBJEKTOV A SPÔSOBY ICH UPLATNENIA
  12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 2. SPRÁVCA A KONTAKTY

  Správcom osobných údajov je spoločnosť MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o., IČ: 26158299, so sídlom Radlická 901/37, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 75454 (ďalej len „Správca“).

  Kontaktné údaje Správcu, ktoré je možné využiť okrem iného pre žiadosti, odvolanie súhlasu, podanie námietok či sťažností ku Správcovi, sú nasledujúce:

  Poštou: MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o., Radlická 901/37, 150 00 Praha 5
  Elektronicky: kapitoly@tribune.cz
  Telefonicky: +420 733 625 908

  Kontaktné údaje poverenca:
  Poštou: MEDICAL TRIBUNE CZ, k rukám Marie Švadlenková, Radlická 901/37, Smíchov, 150 00 Praha 5
  Elektronicky: svadlenkova@tribune.cz

 3. Spracovanie osobných údajov pri prechádzaní Kapitol o zdraví

  Pri prechádzaní Kapitol o zdraví využívame nástroje cookies. Pre bližšie informácie prosím kliknite tu.

 4. Spracovanie osobných údajov pri registrácii do Kapitol o zdraví

  Účel: Ak chcete mať prístup ku všetkým funkciám Kapitol o zdraví, treba sa registrovať a vytvoriť si tu užívateľský účet. Na základe registrácie je potom možné:

  Zvoliť okruh informácií, ktoré Vás zaujímajú,
  Hlasovať o kvalite článkov,
  Využiť poradňu,
  Využiť nástroje,
  Sledovať vývoj vlastných zadaných hodnôt.

  Právny základ pre spracovanie: Splnenie zmluvy. Vykonanie registrácie je dobrovoľné, bez nej však nie je možné využívať možnosti užívateľského účtu.

  Kategórie dotknutých údajov: identifikačné údaje (meno a priezvisko, dátum narodenia), kontaktné údaje (e-mailová adresa), údaje o vyjadrenom záujme informácií (napríklad z oblastí cukrovka, vysoký tlak, cholesterol), zvolené nástroje (napríklad meranie tlaku, súpis liekov, uložené karty), údaje o zdravotnom stave (podľa zvoleného nástroja napríklad nameraný tlak – len v prípade udelenia výslovného súhlasu a využití príslušného nástroja – viď nižšie), údaje o registrácii (dátum a čas, IP adresa, ukončenie, nevyhnutná súvisiaca komunikácia), údaje týkajúce sa účtu (prihlasovacie údaje, ďalšie údaje súvisiace s užívaním účtu).

  Príjemcovia: údaje sa neodovzdávajú tretím osobám s výnimkou uvedených kategórií spracovateľov.

  Doba uchovania: doba neurčitá, najdlhšie do zrušenia registrácie či odvolania súhlasu. Účet bude zrušený pri neaktivite užívateľa trvajúcej dva roky.

 5. Spracovanie osobných údajov pri odsúhlasení zasielania newslettera

  Účel: Pokiaľ nám s tým udelíte súhlas, budeme Vám zasielať vybrané obchodné informácie všetkými prostriedkami vrátane využitia elektronických (sms, e-mail, notifikácia) prostriedkov podľa zákona o službách informačnej spoločnosti. Pod Obchodnými informáciami rozumieme:
  • Zasielanie informácií o Kapitolách o zdraví,
  • Zasielanie informácií a pozvánok na akcie usporadúvané Správcom
  • Zasielanie iných informácií Správcu
  • Zasielanie ponúk predplatného

  Môžeme zasielať ponuku našu aj ponuku našich partnerov. Výber vhodných informácií robíme na základe Vami poskytnutých údajov o záujme o informácie z ponúkaných oblastí a tiež na základe Vašich aktivít.

  Právny základ pre spracovanie: Súhlas. Súhlas je dobrovoľný a môže byť kedykoľvek odvolaný. Máte právo na námietky proti vykonávaniu priameho marketingu.

  Kategórie dotknutých údajov: identifikačné údaje (meno a priezvisko, dátum narodenia), kontaktné údaje (e-mailová adresa), údaje o vyjadrenom záujme o informácie (z oblastí cukrovka, vysoký tlak, cholesterol), údaje o udelenom súhlase (dátum a čas, IP adresa, ukončenie, nevyhnutná súvisiaca komunikácia), údaje o otváraní newslettera.

  Príjemcovia: Osobné údaje nebudú odovzdané tretím osobám s výnimkou doleuvedených spracovateľov.

  Doba uchovania:  doba neurčitá, najdlhšie do odvolania súhlasu či podania námietok proti vykonávaniu priameho marketingu.

 6. Spracovanie osobných údajov pri využití Poradne

  Účel: účelom je zverejnenie otázky bez zverejnenia identifikácie osoby, kladúcej otázku, a následná odpoveď na otázku. Otázka môže byť upravená/skrátená. Nevhodné a irelevantné otázky nebudú zverejnené. Užívateľ je zodpovedný za obsah otázky a prípadné porušenie práv tretích osôb.

  Právny základ pre spracovanie: súhlas. Súhlas je dobrovoľný a môže byť kedykoľvek odvolaný.

  Kategórie dotknutých údajov: identifikačné údaje, kontaktné údaje (e-mail), otázka, dátum a čas vloženia otázky

  Príjemcovia: Osobné údaje nebudú odovzdané tretím osobám s výnimkou doleuvedených spracovateľov.

  Odovzdávanie tretím krajinám (mimo EÚ): Osobné údaje nebudú poskytované tretím krajinám mimo EÚ.

  Doba uchovania: osobné údaje budú uchované len po dobu existencie príslušného účtu, po jeho výmaze alebo po odvolaní súhlasu dôjde k výmazu všetkých osobných údajov.

 7. Spracovanie osobných údajov pri využití nástrojov Kapitol zdravia

  Účel: Pre jednotlivé nástroje je potrebné spracovávať Vaše osobné údaje. Napríklad pri meraní tlaku bude dochádzať k uchovaniu Vašich osobných údajov, vrátane údajov o zdravotnom stave za účelom poskytnutia služby vedenia úplného záznamu o hodnotách tlaku. Nástroj slúži k možnosti si záznamy vytlačiť a prehľadne vidieť hodnoty za celé obdobie, kedy je nástroj využívaný. Nástroj, pokiaľ je to v rámci funkcie umožnené, sa tiež môže využiť na zaslanie prehľadu priamo na Váš e-mail. Zo zistených informácií sa budú robiť celkom anonymné štatistiky.

  Právny základ pre spracovanie: splnenie zmluvy a výslovne udelený súhlas s využitím údajov o zdravotnom stave za účelom využitia nástroja.

  Kategórie dotknutých údajov:  údaje o čase merania (najmä dátum a čas), hodnota sledovaného ukazovateľa podľa zvoleného nástroja (údaje vložené do daného nástroja – napríklad pri meraní tlaku hodnoty: ráno/večer, s TK* , d TK*, TF*; napríklad pri prehľade liekov: názov lieku), údaje o užívateľovi súvisiace so sledovanými hodnotami (napríklad aktivita, hmotnosť, výška), technické údaje (najmä IP adresa, prípadná nevyhnutná komunikácia).

  Príjemcovia: Osobné údaje nebudú odovzdané tretím osobám s výnimkou doleuvedených spracovateľov.

  Odovzdanie tretím krajinám (mimo EÚ): Osobné údaje nebudú odovzdané tretím krajinám mimo EÚ.

  Doba uchovania: Po dobu využívania daného nástroja, najdlhšie do zrušenia nástroja/registrácie užívateľa alebo odvolania súhlasu užívateľa k použitiu údajov o zdravotnom stave.

 8. Spracovanie osobných údajov pri využití formulára „Napíšte nám“

  Účel: účelom je vybavenie Vašej otázky bez jej zverejnenia. Pokiaľ nám poskytnete súhlas so zverejnením Vášho príbehu, zverejníme ho.

  Právny základ pre spracovanie: súhlas. Súhlas je dobrovoľný a môže byť kedykoľvek odvolaný.

  Kategórie dotknutých údajov: identifikačné údaje, kontaktné údaje (e-mail), predmet, otázka, dátum a čas vloženia otázky, IP adresa.

  Príjemcovia: Osobné údaje nebudú odovzdané tretím osobám s výnimkou doleuvedených spracovateľov.

  Odovzdanie tretím krajinám (mimo EÚ): Osobné údaje nebudú poskytované tretím krajinám mimo EÚ.

  Doba uchovania: osobné údaje budú uchované len po dobu komunikácie na vybavenie otázok a 3 mesiace potom.

 9. Spracovanie osobných údajov pre plnenie právnych povinností

  Účel: Pokiaľ nám to niektorý účinný právny predpis ukladá, uchováme Vaše údaje z dôvodu splnenia danej právnej povinnosti – napríklad pre splnenie povinných farmakovigilančných hlásení (hlásení nežiaducich účinkov) alebo v prípade povinného uchovania daňových dokladov.

  Právny základ pre spracovanie: Splnenie právnej povinnosti. Toto spracovanie osobných údajov je povinné a nemôžete ho ovplyvniť.

  Kategórie dotknutých údajov: Ide len o tie osobné údaje/vybrané dokumenty, ktoré konkrétny právny predpis ukladá povinne uchovať. Napríklad dokumenty nevyhnutné pre hlásenie nežiaduceho účinku alebo daňové doklady.

  Príjemcovia: Osobné údaje nebudú odovzdané tretím osobám s výnimkou doleuvedených spracovateľov.

  Odovzdanie tretím krajinám (mimo EÚ): Osobné údaje nebudú poskytované tretím krajinám mimo EÚ.

  Doba uchovania: Doba odpovedá dobe nastavenej konkrétnym právnym predpisom. Napríklad 10 rokov u hlásenia nežiaducich účinkov alebo 10 rokov u daňových dokladov.

 10. Spracovanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu

  Účel: Pokiaľ dôjde ku spracovaniu osobných údajov na základe niektorého z horeuvedených dôvodov, je Správca oprávnený uchovať nevyhnutnú dokumentáciu pre uplatnenie vlastných práv, pre obranu proti nárokom tretích osôb, pre ochranu pri správnych/kontrolných/iných konaniach.

  Právny základ pre spracovanie: Oprávnený záujem Správcu na ochrane svojich práv a obrane proti nárokom. Máte právo podať námietky proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu.

  Kategórie dotknutých údajov: Len nevyhnutná dokumentácia, potrebná na preukázanie rozhodných skutočností, napr. súhlas, jeho odvolanie a prípadná súvisiaca sťažnosť.

  Príjemcovia: Osobné údaje nebudú odovzdané tretím osobám s výnimkou doleuvedených spracovateľov.

  Odovzdanie tretím krajinám (mimo EÚ): Osobné údaje nebudú poskytované tretím krajinám mimo EÚ.

  Doba uchovania: Tri roky od uplynutia doby spracovania stanovené podľa jednotlivých účelov zhora. Doba neskončí skôr, ako bude ukončené aktívne konanie a uplynú lehoty pre prípadné opravné prostriedky.

 11. PRÁVA SUBJEKTOV A SPÔSOBY ICH UPLATNENIA

  Právo na transparentné informácie, oznamy a postupy pre výkon práv subjektu údajov

  Správca prijme vhodné opatrenia, aby Vám poskytol stručným, transparentným, zrozumiteľným a ľahko prístupným spôsobom za použitia jasných a jednoduchých jazykových prostriedkov všetky informácie (napr. o spracovateľovi osobných údajov a o priebehu tohto spracovania) a urobil všetky záznamy o spracovaní. Správca Vám informácie poskytne písomne alebo inými prostriedkami (napríklad v elektronickej forme). Za predpokladu, že Vaša identita je preukázaná inými spôsobmi, máte tiež právo zažiadať o poskytnutie týchto informácií ústne.

  Správca neodmietne vyhovieť Vašej žiadosti pri výkone Vašich práv (najmä práva na prístup), iba ak doloží, že nemôže zistiť totožnosť subjektu údajov, ku ktorému sa dotknuté údaje vzťahujú.

  Máte právo na to, aby Vám Správca poskytol na žiadosť informácie o prijatých opatreniach, a to bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Túto lehotu je možné v prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Správca Vás o akomkoľvek takom predĺžení bude informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti spolu s dôvodmi pre tento odklad. Ak ste žiadosť podali v elektronickej forme, poskytnú sa informácie v elektronickej forme, ak je to možné, a pokiaľ nepožadujete iný spôsob komunikácie.

  Pokiaľ Správca neprijme opatrenia, o ktoré ste požiadali, informuje Vás bezodkladne a najneskôr do jedného mesiaca od prijatia žiadosti o dôvodoch neprijatia opatrení a o možnosti podať sťažnosť u dozorného úradu a žiadať o súdnu ochranu.

  Informujeme Vás, že všetky tieto informácie, oznámenia a úkony sú udeľované bezplatne. Pokiaľ sú podané žiadosti vyhodnotené ako zjavne nedôvodné alebo neprimerané, a najmä pokiaľ sa opakujú, môže Správca buď:

  a) uložiť primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií alebo oznámení alebo s vykonaním požadovaných úkonov; alebo
  b) odmietnuť žiadosti vyhovieť.

  Pokiaľ má Správca dôvodné pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá podáva žiadosť, môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií nevyhnutných pre potvrdenie totožnosti subjektu.

  Právo na prístup

  Máte právo získať od Správcu potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, či sú alebo nie sú spracovávané, a pokiaľ sú, tak máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a ďalej aj nasledujúce informácie:

  a) účely spracovania;
  b) kategórie dotknutých osobných údajov;
  c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo v medzinárodných organizáciách;
  d) plánovaná doba, počas ktorej budú osobné údaje uložené, alebo ak nie je možné určiť, kritériá použité pre stanovenie tejto doby;
  e) existenciou práva požadovať od Správcu opravu alebo výmaz osobných údajov týkajúcich sa Vás alebo obmedzenia ich spracovania a/alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu;
  f) právo podať sťažnosť u dozorného úradu;
  g) všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od Vás;
  h) skutočnosť, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania, a prinajmenšom v týchto prípadoch zmysluplnej informácie týkajúcej sa použitého postupu, ako aj významu a predpokladaných dôsledkov takého spracovania pre Vás.

  Právo na opravu

  Máte právo na to, aby Správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. S prihliadnutím k účelom spracovania máte tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného prehlásenia.

  Právo na výmaz („právo byť zabudnutý“)

  Máte právo kedykoľvek Váš súhlas odvolať, a to celkom alebo pre časť spracovania. Máte právo na to, aby Správca bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a Správca má povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, pokiaľ je daný jeden z týchto dôvodov:

  a) osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
  b) odvoláte súhlas, na základe ktorého boli údaje spracovávané, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie;
  c) vznesiete námietky proti spracovaniu (podľa doleuvedeného „Práva vzniesť námietku“) a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie;
  d) osobné údaje boli spracované protiprávne;
  e) osobné údaje musia byť vymazané pre splnenie právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktoré sa na Správcu vzťahuje;
  f) osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti v prípade osoby mladšej ako 15 rokov, u ktorej musí podľa účinnej právnej úpravy dať súhlas na spracovanie osoba vykonávajúca rodičovskú zodpovednosť.

  Ak Správca osobné údaje zverejnil a je povinný ich podľa horeuvedeného „Práva na výmaz“ vymazať, prijme s ohľadom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie primerané kroky, vrátane technických opatrení, aby informoval Správcov, ktorí tieto osobné údaje spracovávajú, že ich subjekt údajov žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópie či replikácie.

  Horeuvedené sa neuplatní, pokiaľ je spracovanie nevyhnutné:
  a) pre výkon práva na slobodu prejavu a informácie;
  b) pre splnenie právnej povinnosti, ktoré vyžaduje spracovanie podľa práva Únie alebo členského štátu, ktoré sa na Správcu vzťahuje, alebo pre splnenie úlohy vykonanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorým je Správca poverený;
  c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia;
  d) pre účely archivácie vo verejnom záujme, pre účely vedeckého či historického výskumu či pre štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že by horeuvedené právo znemožnilo alebo vážne ohrozilo splnenie cieľov uvedeného Spracovania;
  e) pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

  Právo na obmedzené spracovanie

  Máte právo na to, aby Správca obmedzil spracovanie, v ktoromkoľvek z týchto prípadov:
  a) pokiaľ popierate presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby Správca mohol presnosť osobných údajov overiť;
  b) spracovanie je protiprávne a odmietate výmaz osobných údajov a žiadate namiesto toho o obmedzenie ich použitia;
  c) Správca už osobné údaje nepotrebuje pre účely spracovania, ale vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
  d) pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu, dokým nebude overené, či oprávnené dôvody Správcu prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.
  Pokiaľ bolo spracovanie obmedzené podľa vyššie uvedeného „Práva na obmedzenie spracovania“, môžu byť tieto osobné údaje, s výnimkou ich uloženia, spracované len s Vaším súhlasom, alebo z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov, z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo niektorého členského štátu.

  Pokiaľ ste obmedzenie spracovania dosiahli, budete Správcom vopred upozornení na to, že bude obmedzenie spracovania zrušené.

  Oznamovacia povinnosť ohľadom opravy alebo výmazu osobných údajov alebo obmedzenie spracovania

  Správca oznamuje jednotlivým príjemcom, ktorým boli osobné údaje sprístupnené, všetky opravy alebo výmazy osobných údajov alebo obmedzenie spracovania s výnimkou prípadov, kedy sa to ukáže ako nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie. Správca Vás bude informovať o týchto príjemcoch, pokiaľ to budete požadovať.

  Právo na prenositeľnosť údajov

  Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ktoré ste poskytli Správcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo poskytnúť tieto údaje inému správcovi, bez toho, aby tomu správca, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, bránil, a to v prípade, že:

  a) spracovanie je založené na súhlase alebo na zmluve; a
  b) spracovanie sa vykonáva automatizovane.

  Pri výkone svojho práva na prenositeľnosť údajov máte právo na to, aby osobné údaje boli odovzdané priamo jedným správcom druhému správcovi, ak je technicky vykonateľné.

  Výkonom vyššie uvedeného „Práva na prenositeľnosť údajov“ nie je dotknuté vyššie uvedené „Právo na výmaz“. Toto právo sa neuplatní na spracovanie nevyhnutné pre splnenie úlohy vykonanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorým je správca poverený.

  Hore uvedeným „Právom na prenositeľnosť údajov“ nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

  Právo vzniesť námietku

  Z dôvodov, týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Správca osobné údaje ďalej nespracováva, pokiaľ nepreukáže závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, alebo pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

  Pokiaľ sú osobné údaje spracované pre účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, k takému účelu, čo zahrňuje aj profilovanie, pokiaľ sa týka priameho marketingu.

  Pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu pre účely priameho marketingu, nebudú už osobné údaje pro tieto účely spracovávané.

  V súvislosti s využívaním služieb informačnej spoločnosti môžete uplatniť svoje právo vzniesť námietku automatizovanými prostriedkami pomocou technických špecifikácií.

  Ak sú osobné údaje spracovávané pre účely vedeckého či historického výskumu alebo pre štatistické účely, máte, z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, iba ak je spracovanie nevyhnutné pre splnenie úlohy, vykonávanej z dôvodov verejného záujmu.

  Automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania

  Máte právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia, založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré má pre Vás právne účinky alebo sa Vás obdobným spôsobom významne dotýka.

  Právo podať sťažnosť orgánu dozoru

  Máte právo podať kedykoľvek sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov – www.uoou.cz.

  Všetky práva, odvolanie súhlasu, podanie námietok a iných žiadostí a sťažností voči Správcovi môžete urobiť na kontaktoch Správcu vyššie.

 12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  Správca prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a nebudú odovzdané žiadnej tretej osobe. Výnimku predstavujú riadne, zmluvne poverení spracovatelia, ktorými môžu byť:

  Poskytovatelia softwaru a webhostingu,
  poskytovatelia právnych, účtovníckych a auditorských služieb,
  Dodávatelia reklamných a IT služieb,

  Spracovanie údajov prebieha manuálne (zadávanie údajov, oprava podľa žiadosti Subjektu údajov) a prípadne čiastočne automaticky (rozosielanie informácií a obchodných ponúk podľa rozčlenenia podľa kategórií záujmov).

  Správca je oprávnený kedykoľvek, v prípade, pokiaľ je to potrebné, túto Informáciu upraviť. Pri používaní Kapitol zdravia sledujte prosím vždy túto Informáciu.