Informace o zpracování osobních údajů

Tento dokument Informace o zpracování osobních údajů (dále jen „Informace“) slouží k poskytnutí všech nezbytných informací o zpracování osobních údajů v rámci uživatelské sekce stránek www.kapitolyozdravi.cz (dále jen „Kapitoly o zdraví“).

Procházením Kapitol o zdraví a případně poskytnutím souhlasu, který na tuto Informaci odkazuje prohlašujete, že jste se s Informací seznámil(a), rozumíte jí a souhlasíte s ní. Zároveň prohlašujete, že jste starší 15-ti let, případně mladší, ale disponujete souhlasem osoby oprávněné vykonávat rodičovský dohled.

 1. OBSAH
  2. Správce a kontakty
  3. Zpracování osobních údajů při procházení Kapitol zdraví
  4. Zpracování osobních údajů při registraci do Kapitol zdraví
  5. Zpracování osobních údajů při odsouhlasení zasílání newsletteru
  6. Zpracování osobních údajů při využití Poradny
  7. Zpracování osobních údajů při využití nástrojů Kapitol zdraví
  8. Zpracování osobních údajů při využití formuláře „Napište nám“
  9. Zpracování osobních údajů pro plnění právních povinností
  10. Zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu
  11. PRÁVA SUBJEKTŮ A ZPŮSOBY JEJICH UPLATNĚNÍ
  12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


 2. SPRÁVCE A KONTAKTY

  Správcem osobních údajů je společnost MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o., IČ: 26158299, sídlem Radlická 901/37, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 75454 (dále jen „Správce“).

  Kontaktní údaje Správce, které je možné využít mimo jiné pro žádosti, odvolání souhlasu, podání námitek či stížností ke Správci, jsou následující:

  Poštou: MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o., Radlická 901/37, 150 00 Praha 5
  Elektronicky: kapitoly@tribune.cz
  Telefonicky: +420 733 625 908

  Kontaktní údaje pověřence:
  Poštou: MEDICAL TRIBUNE CZ, k rukám Marie Švadlenková, Radlická 901/37, Smíchov, 150 00 Praha 5
  Elektronicky: svadlenkova@tribune.cz

 3. Zpracování osobních údajů při procházení Kapitol zdraví

  Při procházení Kapitol zdraví využíváme nástroje cookies. Pro bližní informace prosím klikněte zde.

 4. Zpracování osobních údajů při registraci do Kapitol zdraví

  Účel: Chcete-li mít přístup ke všem funkcím Kapitol zdraví, je potřeba se registrovat a vytvořit si zde uživatelský účet. Na základě registrace je pak možné:

  Zvolit okruh informací, které Vás zajímají,
  Hlasovat o kvalitě článků,
  Využít poradnu,
  Využít nástroje,
  Sledovat vývoj vlastních zadaných hodnot.

  Právní základ pro zpracování: Splnění smlouvy. Provedení registrace je dobrovolné, bez něj však není možné využívat možnosti uživatelského účtu.

  Kategorie dotčených údajů: identifikační údaje (jméno a příjmení, datum narození), kontaktní údaje (e-mailová adresa), údaje o vyjádřeném zájmu informací (například z oblastí cukrovka, vysoký tlak, cholesterol), zvolené nástroje (například měření tlaku, soupis léků, uložené karty), údaje o zdravotním stavu (dle zvoleného nástroje například naměřený tlak – pouze v případě udělení výslovného souhlasu a využití příslušného nástroje – viz níže), údaje o registraci (datum a čas, IP adresa, ukončení, nezbytná související komunikace), údaje týkající se účtu (přihlašovací údaje, další údaje související s užíváním účtu).

  Příjemci: údaje se nepředávají třetím osobám vyjma uvedených kategorií zpracovatelů.

  Doba uchování: doba neurčitá, nejdéle do zrušení registrace či odvolání souhlasu. Účet bude zrušen při neaktivitě uživatele trvající dva roky.

 5. Zpracování osobních údajů při odsouhlasení zasílání newsletteru

  Účel: Pokud nám k tomu udělíte souhlas, budeme Vám zasílat vybrané obchodní sdělení všemi prostředky včetně využití elektronických (sms, e-mail, notifikace) prostředků dle zákona o službách informační společnosti. Obchodními sděleními se rozumí:
  • Zasílání informací o Kapitolách o zdraví,
  • Zasílání informací a pozvánek na akce pořádané Správcem
  • Zasílání jiných sdělení Správce
  • Zasílání nabídek předplatného

  Můžeme zasílat nabídku naši i nabídku našich partnerů. Výběr vhodných sdělení provádíme na základě Vámi sdělených údajů o zájmu o informace z nabízených oblastí a také na základě Vašich aktivit.

  Právní základ pro zpracování: Souhlas. Souhlas je dobrovolný a může být kdykoliv odvolán. Máte právo na námitky proti provádění přímého marketingu.

  Kategorie dotčených údajů: identifikační údaje (jméno a příjmení, datum narození), kontaktní údaje (e-mailová adresa), údaje o vyjádřeném zájmu informací (z oblastí cukrovka, vysoký tlak, cholesterol), údaje o uděleném souhlase (datum a čas, IP adresa, ukončení, nezbytná související komunikace), údaje o otvírání newsletteru.

  Příjemci: Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám vyjma níže uvedených zpracovatelů.

  Doba uchování:  doba neurčitá, nejdéle do odvolání souhlasu či podání námitek proti provádění přímého marketingu.

 6. Zpracování osobních údajů při využití Poradny

  Účel: účelem je zveřejnění dotazu bez zveřejnění identifikace tazatele a následná odpověď na dotaz. Dotaz může být upraven/zkrácen. Nevhodné a nerelevantní dotazy nebudou zveřejněny. Uživatel je odpovědný za obsah dotazu a případné porušení práv třetích osob.

  Právní základ pro zpracování: souhlas. Souhlas je dobrovolný a může být kdykoliv odvolán.

  Kategorie dotčených údajů: identifikační údaje, kontaktní údaje (e-mail), dotaz, datum a čas vložení dotazu

  Příjemci: Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám vyjma níže uvedených zpracovatelů.

  Předání do třetích zemí (mimo EU): Osobní údaje nebudou do třetích zemí mimo EU.

  Doba uchování: osobní údaje budou uchovány pouze po dobu existence příslušného účtu, po jeho výmazu nebo po odvolání souhlasu dojde k výmazu všech osobních údajů.

 7. Zpracování osobních údajů při využití nástrojů Kapitol zdraví

  Účel: Pro jednotlivé nástroje je nutné zpracovávat Vaše osobní údaje. Například při měření tlaku, bude docházet k uchování Vašich osobních údajů, včetně údajů o zdravotním stavu za účelem poskytnutí služby vedení úplného záznamu o hodnotách tlaku. Nástroj slouží k možnosti si záznamy vytisknout a přehledně vidět hodnoty za celé období, kdy je nástroj využíván. Nástroj, pokud je to v rámci funkce umožněno, je také možné využít pro zaslání přehledu přímo na Váš e-mail. Ze zjištěných informací budou činěny zcela anonymní statistiky.

  Právní základ pro zpracování: splnění smlouvy a výslovně udělený souhlas k využití údajů o zdravotním stavu za účelem využití nástroje.

  Kategorie dotčených údajů:  údaje o době měření (zejména datum a čas), hodnota sledovaného ukazatele dle zvoleného nástroje (údaje vložené do daného nástroje – například u měření tlaku hodnoty: ráno/večer, s TK* , d TK*, TF*; například u přehledu léku: název léku), údaje o uživateli související se sledovanými hodnotami (například aktivita, hmotnost, výška), technické údaje (zejména IP adresa, případná nezbytná komunikace).

  Příjemci: Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám vyjma níže uvedených zpracovatelů.

  Předání do třetích zemí (mimo EU): Osobní údaje nebudou do třetích zemí mimo EU.

  Doba uchování: Po dobu využívání daného nástroje, nejdéle do zrušení nástroje/registrace uživatele nebo odvolání souhlasu uživatele k užití údajů o zdravotním stavu.

 8. Zpracování osobních údajů při využití formuláře „Napište nám“

  Účel: účelem je vyřízení Vašeho dotazu bez jeho zveřejnění. Pokud nám udělíte souhlas ke zveřejnění Vašeho příběhu, zveřejníme jej.

  Právní základ pro zpracování: souhlas. Souhlas je dobrovolný a může být kdykoliv odvolán.

  Kategorie dotčených údajů: identifikační údaje, kontaktní údaje (e-mail), předmět, dotaz, datum a čas vložení dotazu, IP adresa.

  Příjemci: Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám vyjma níže uvedených zpracovatelů.

  Předání do třetích zemí (mimo EU): Osobní údaje nebudou do třetích zemí mimo EU.

  Doba uchování: osobní údaje budou uchovány pouze po dobu komunikace k vyřízení dotazů a 3 měsíce poté.

 9. Zpracování osobních údajů pro plnění právních povinností

  Účel: Pokud nám to některý účinný právní předpis ukládá, uchováme Vaše údaje z důvodu splnění dané právní povinnosti – například pro splnění povinných farmakovigilančních hlášení (hlášení nežádoucích účinků) anebo v případě povinného uchování daňových dokladů.

  Právní základ pro zpracování: Splnění právní povinnosti. Toto zpracování osobních údajů je povinné a nemůžete jej ovlivnit.

  Kategorie dotčených údajů: Jedná se pouze o ty osobní údaje/vybrané dokumenty, které konkrétní právní předpis ukládá povinně uchovat. Například dokumenty nezbytné pro hlášení nežádoucího účinku anebo daňové doklady.

  Příjemci: Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám vyjma níže uvedených zpracovatelů.

  Předání do třetích zemí (mimo EU): Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí mimo EU.

  Doba uchování: Doba odpovídá době nastavené konkrétním právním předpisem. Například 10 let u hlášení nežádoucích účinků anebo 10 let u daňových dokladů.

 10. Zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu

  Účel: Pokud dojde ke zpracování osobních údajů na základě některého ze shora uvedených důvodů, je Správce oprávněn uchovat nezbytnou dokumentaci pro uplatnění vlastních práv, pro obranu proti nárokům třetích osob, pro ochranu při správních/kontrolních/jiných řízeních.

  Právní základ pro zpracování: Oprávněný zájem Správce na ochraně svých práv a obraně proti nárokům. Máte právo podat námitky proti zpracování na základě oprávněného zájmu.

  Kategorie dotčených údajů: Pouze nezbytná dokumentace potřebná k prokázání rozhodných skutečností, např. souhlas, jeho odvolání a případná související stížnost.

  Příjemci: Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám vyjma níže uvedených zpracovatelů.

  Předání do třetích zemí (mimo EU): Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí mimo EU.

  Doba uchování: Tři roky od uplynutí doby zpracování stanovené dle jednotlivých účelů shora. Doba neskončí dříve, než bude ukončeno aktivní řízení a uplynou lhůty pro případné opravné prostředky

 11. PRÁVA SUBJEKTŮ A ZPŮSOBY JEJICH UPLATNĚNÍ

  Právo na transparentní informace, sdělení a postupy pro výkon práv subjektu údajů

  Správce přijme vhodná opatření, aby Vám poskytl stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace (např. o zpracovateli osobních údajů a o průběhu tohoto zpracování) a učinil veškerá sdělení o zpracování. Správce Vám informace poskytne písemně nebo jinými prostředky (například v elektronické formě). Za předpokladu, že Vaše identita je prokázána jinými způsoby, máte také právo zažádat o poskytnutí těchto informací ústně.

  Správce neodmítne vyhovět Vaší žádosti při výkonu Vašich práv (zejm. práva na přístup), ledaže doloží, že nemůže zjistit totožnost subjektu údajů, k němuž se dotčené údaje vztahují.

  Máte právo na to, aby Vám Správce poskytl na žádost informace o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Správce Vás o jakémkoliv takovém prodloužení bude informovat do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad. Jestliže jste žádost podali v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, je-li to možné a pokud nepožadujete jiný způsob komunikace.

  Pokud Správce nepřijme opatření, o něž jste požádali, informuje Vás bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu.

  Informujeme Vás, že veškeré tyto informace, sdělení a úkony jsou udělovány bezplatně. Pokud jsou žádosti podané vyhodnocené jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, a zejména pokud se opakují, může Správce buď:

  a) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů; nebo
  b) odmítnout žádosti vyhovět.

  Pokud má Správce důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která podává žádost, může požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti subjektu.

  Právo na přístup

  Máte právo získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, tak máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a dále následující informace:

  a) účely zpracování;
  b) kategorie dotčených osobních údajů;
  c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
  d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
  e) existence práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se Vás nebo omezení jejich zpracování a/nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
  f) právo podat stížnost u dozorového úřadu;
  g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás;
  h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vás.

  Právo na opravu

  Máte právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte také právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

  Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

  Máte právo kdykoliv Váš souhlas odvolat, a to zcela anebo pro část zpracování. Máte právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, a Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

  a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
  b) odvoláte souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
  c) vznesete námitky proti zpracování (podle níže uvedeného „Práva vznést námitku“) a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
  d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
  e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na Správce vztahuje;
  f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti v případě osoby mladší 15 let, u níž musí ke zpracování dle účinné právní úpravy dát souhlas osoba vykonávající rodičovskou zodpovědnost.

  Jestliže Správce osobní údaje zveřejnil a je povinen je dle výše uvedeného „Práva na výmaz“ vymazat, přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval Správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že je subjekt údajů žádá, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace.

  Výše uvedené se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné:
  a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
  b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na Správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je Správce pověřen;
  c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
  d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by výše uvedené právo znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného Zpracování;
  e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

  Právo na omezení zpracování

  Máte právo na to, aby Správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:
  a) pokud popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
  b) zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
  c) Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  d) pokud jste vznesli námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

  Pokud bylo zpracování omezeno dle výše uvedeného „Práva na omezení zpracování“, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

  Pokud jste omezení zpracování dosáhli, budete Správce předem upozorněni na to, že bude omezení zpracování zrušeno.

  Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování

  Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce Vás bude informovat o těchto příjemcích, pokud to budete požadovat.

  Právo na přenositelnost údajů

  Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytli Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že:

  a) zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě; a
  b) zpracování se provádí automatizovaně.

  Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

  Výkonem výše uvedeného „Práva na přenositelnost údajů“ není dotčeno výše uvedené „Právo na výmaz“. Toto právo se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

  Výše uvedeným „Právem na přenositelnost údajů“ nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

  Právo vznést námitku

  Z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

  Pokud jsou osobní údaje zpracovány pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, k takovému účelu, což zahrnuje i profilování, pokud se týká přímého marketingu.

  Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

  V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti můžete uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.

  Jsou-li osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely, máte, z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

  Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

  Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká.

  Právo podat stížnost k orgánu dozoru

  Máte právo podat kdykoliv stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz.

  Veškerá práva, odvolání souhlasu, podání námitek a jiných žádostí a stížností vůči Správci můžete činit na kontaktech Správce výše.

 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují řádně, smluvně pověření zpracovatelé, kterými mohou být:

  Poskytovatelé softwaru a webhostingu,
  poskytovatelé právních, účetních a auditních služeb,
  Dodavatelé reklamních a IT služeb,

  Zpracování dat probíhá manuálně (zadávání dat, oprava dle žádosti Subjektu údajů) a případně částečně automaticky (rozesílání informací a obchodních nabídek dle rozčlenění dle kategorií zájmů).

  Správce je oprávněn kdykoliv, v případě, pokud je to potřebné, tuto Informaci upravit. Prosím sledujte vždy při užívání Kapitol zdraví tuto Informaci.

MEDICAL TRIBUNE CZ, 15. 6. 2020.

Nastavenie cookies

Na našom webe používame súbory cookie.

Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, ale o iných môžete rozhodnúť sami.