Cookies

Náš web potrebuje na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti váš súhlas. Súhlas vyjadríte kliknutím na tlačidlo "OK". Viac informácií
Svoj súhlas môžete odmietnuť tu.

Spýtajte sa nášho poradcu

Všetci zaregistrovaní užívatelia sa môžu pýtať našich odborníkov priamo tu na tejto stránke


Zodpovedané otázky

Podporné obdobie je obdobie, počas ktorého má byť vyplácaná dávka podľa zákona o nemocenskom poistení. Podporné obdobie pri dočasnej pracovnej neschopnosti, t.j. nemocenskej, začína 15. kalendárnym dňom dočasnej pracovnej neschopnosti alebo nariadenej karantény a končí dňom ukončenia dočasnej pracovnej neschopnosti (DPN), alebo karantény. Podporné obdobie však trvá najviac 380 kalendárnych dní.

Podporné obdobie nemusí trvať 380 kalendárnych dní neprerušovane. Do podporného obdobia sa započítajú obdobia predchádzajúcich dočasných pracovných neschopností, pokiaľ spadajú do obdobia 380 kalendárnych dní pred vznikom dočasnej pracovnej neschopnosti. Tento zápočet sa vykoná aj v prípade, že predchádzajúca pracovná neschopnosť bola uznaná pre inú poistenú činnosť. Predchádzajúce obdobia dočasnej pracovnej neschopnosti sa započítavajú do podporného obdobia, aj keď pri nich nemocenská podpora neprináležala. Pokiaľ však poistená činnosť trvala aspoň 190 kalendárnych dní od skončenia poslednej dočasnej pracovnej neschopnosti, tento zápočet sa nevykoná (§ 26 ZNP).

Libuše Čeledová

Po uplynutí podporného obdobia 380 kalendárnych dní sa nemocenská podpora vypláca počas obdobia, stanoveného v rozhodnutí orgánu nemocenského poistenia (OSSZ) podľa vyjadrenia lekára oddelenia lekárskej posudkovej služby OSSZ, pokiaľ sa dá očakávať, že poistenec v krátkom čase, najdlhšie však v období 350 dní od uplynutia podporného obdobia, nadobudne pracovnú schopnosť, a to aj v inej ako doterajšej poistenej činnosti. Obdobie jednotlivého predĺženia závisí od posúdenia posudkového lekára (max. 3 mesiace na jedno predĺženie), v súčte však nesmú jednotlivé predĺženia presiahnuť 350 kalendárnych dní (§27 ZNP).

Dočasne práceneschopný poistenec podáva písomnú žiadosť o výplatu nemocenskej po uplynutí podporného obdobia u miestne príslušnej OSSZ, na oddelení nemocenského poistenia.

Miestna príslušnosť OSSZ sa v týchto prípadoch riadi miestom trvalého pobytu posudzovaného poistenca.

Miestna príslušnosť OSSZ v riadení vo veciach nemocenského poistenia zamestnancov je zhodná s miestnou príslušnosťou OSSZ pre účely vykonávania nemocenského poistenia zamestnancov a riadi sa sídlom zamestnávateľa, pokiaľ je toto sídlo zhodné s miestom mzdovej učtárne, alebo pokiaľ zamestnávateľ nemá mzdovú učtáreň. Pokiaľ zamestnávateľ má mzdovú učtáreň a miesto mzdovej učtárne nie je zhodné so sídlom zamestnávateľa, riadi sa miestna príslušnosť OSSZ miestom mzdovej učtárne (§ 83 odst. 1 písm. a) a odst. 6 ZNP).

Konanie vo veci predĺženia podporného obdobia sa zahajuje výlučne na základe písomnej žiadosti dočasne práceneschopného poistenca, ktorú dostane na OSSZ. Môže sa využiť aj interaktívny formulár žiadosti, ktorý je k dispozícii na ePortále ČSSZ.

Pokiaľ je žiadosť o výplatu nemocenskej podpory po uplynutí podporného obdobia podaná skôr ako 1 mesiac pred uplynutím podporného obdobia, beží lehota pre vydanie rozhodnutia od počiatku 1 mesiaca pred dňom, ktorým podporné obdobie uplynie (§ 147 odst. 2 ZNP). Oddelenie nemocenského poistenia (NP) žiada o posúdenie zdravotného stavu oddelenie lekárskej posudkovej služby (LPS). K tomuto posúdeniu je oddelenie LPS oprávnené požiadať ošetrujúceho lekára o vyjadrenie ku zdravotnému stavu dočasne práceneschopného poistenca a o predloženie lekárskych správ, nálezov, posudkov a správ o priebehu choroby.

Ošetrujúci lekár je povinný žiadosti vyhovieť v lehote 8 kalendárnych dní od jej doručenia, ak oddelenie LPS nestanoví dlhšiu lehotu. Ošetrujúci lekár najneskôr do 30 dní pred uplynutím podporného obdobia zhodnotí spolu s lekárom LPS OSSZ zdravotný stav a doterajší priebeh DPN poistenca (§ 75a ZNP) za účelom zistenia, či:

  • a) sa dá očakávať, že poistenec pred uplynutím podporného obdobia nadobudne pracovnú schopnosť,
  • b) existujú zdravotné dôvody pre predpoklad, že poistenec nadobudne pracovnú schopnosť v krátkom čase po uplynutí podporného obdobia, alebo
  • c) zdravotný stav poistenca je dlhodobo nepriaznivý podľa zákona o dôchodkovom poistení.

S výsledkom zhodnotenia ošetrujúci lekár oboznámi poistenca a súčasne ho informuje o možnostiach ďalšieho postupu. Zhodnotenie a jeho výsledok zaznamená v zdravotníckej dokumentácii.

Oddelenie LPS na základe vyjadrenia ošetrujúceho lekára vypracuje „Posudok o zdravotnom stave“, ktorého rovnopis odovzdá oddeleniu NP, príslušnému rozhodovať o  dávke, na vypracovanie rozhodnutia v termíne, aby bola zachovaná zákonná lehota pre vydanie rozhodnutia. Lehota pre vydanie rozhodnutia je 30 dní od zahájenia konania, príp. 60 dní od zahájenia konania za predpokladu, že ide o zložitejšie konanie.

Pokiaľ zistí oddelenie nemocenského poistenia, že poistenec už nadobudol pracovnú schopnosť, a to najneskôr dňom nasledujúcom po dni, ktorým uplynulo podporné obdobie (OPN bolo ukončené najneskôr dňom uplynutia podporného obdobia alebo skôr), konanie o žiadosti uznesením zastaví z dôvodu, že žiadosť sa stala očividne bezpredmetnou (§66 odst. 1 písm. g) správneho poriadku).

Žiadosť o výplatu nemocenskej po uplynutí podporného obdobia sa môže podať najneskôr do troch mesiacov odo dňa, ktorým podporné obdobie uplynulo (§ 145 odst. 3 ZNP).

Ak podá poistenec žiadosť po uplynutí uvedenej lehoty, teda až po troch mesiacoch odo dňa, ktorým podporné obdobie uplynulo, OSSZ konanie o žiadosti svojim uznesením zastaví z dôvodu, že žiadosť je očividne právne neprípustná pre nesplnenie zákonnej podmienky (§ 66 odst. 1 písm. b) správneho poriadku (č.500/2004 Zb.) a §145 odst. 3 veta druhá ZNP). V prípade, že je žiadosť podaná neskôr zo závažných dôvodov, je možné požiadať o odpustenie zmeškania úkonu (§ 41 odst. 6 správneho poriadku).

Libuše Čeledová

Vychádzky môže ošetrujúci lekár povoliť výlučne v rozsahu, ktorý zodpovedá zdravotnému stavu dočasne práceneschopného poistenca, a ktorý nenarušuje stanovený liečebný režim. Ošetrujúci lekár môže vychádzky povoliť najviac v celkovom rozsahu 6 hodín denne, a to v čase od 7. do 19. hodiny; pritom vymedzí konkrétny časový úsek alebo časové úseky týchto vychádzok.

Výnimočne môže ošetrujúci lekár po predchádzajúcom písomnom súhlase lekára oddelenia LPS OSSZ povoliť, aby si poistenec volil čas vychádzok podľa svojho aktuálneho zdravotného stavu. Ide najmä o prípady, kedy prebiehajúca liečba, jej vedľajšie účinky alebo celkovo závažný zdravotný stav neumožňujú poistencovi, aby využil pevne stanovený čas vychádzok. Lekár LPS OSSZ môže povoliť neobmedzené vychádzky najviac na obdobie 3 mesiacov; takto sa môžu vychádzky povoliť aj opakovane.

Vzhľadom na to, že v týchto prípadoch nie je možné kontrolovať dodržiavanie režimu dočasne práceneschopného, mali by sa súhlasy udeľovať veľmi individuálne, a to najmä pokiaľ ide o poistenca s náročným liečebným režimom u onkologických ochorení, ktorí musia prispôsobiť denný režim chemoterapii či rádioterapii alebo u niektorých duševných ochorení, kedy poistenci pravidelne navštevujú denné sanatóriá a pod. O výnimočný prípad však nejde napr. vtedy, keď gynekológ odporučí kľudový režim u rizikového tehotenstva. V týchto prípadoch by súhlas nemal byť udelený (§ 56 odst. 6 ZNP).

Libuše Čeledová