Voľba liečebného postupu závisí od celého radu faktorov. Intenzita bolesti uvádzaná pacientom je dôležitá.

Liečbou akútnej bolesti (AB) sa zaoberajú základné lekárske odbory a snahou je odstránenie príčiny, c bolesť. AB treba liečiť razantne, aby nedochádzalo k rozvoju nepriaznivých patofyziologických zmien a prehĺbeniu stresu so všetkými dôsledkami. AB dobre reaguje na liečbu analgetikami (lieky proti bolesti). Efektívne vedená liečba AB má preventívny význam z hľadiska rizika prechodu do chronickej bolesti (CHB). Rozhodujúcu úlohu v pohotovom ovplyvnení bolesti hrá farmakoterapia. Pre AB, oproti CHB, je typické, že je relatívne dobre ovplyvniteľná a často sa dá vystačiť s jednou liečebnou modalitou. Aj tu sú niekedy potrebné nefarmakologické postupy.

Liečba CHB, pokiaľ je neúspešná, patrí do rúk odborníka – algeziológa. Po komplexnom zhodnotení stavu sa stanovuje individuálny liečebný plán. CHB horšie reaguje na liečbu.

Farmakologická liečba bolesti predstavuje používanie liečivých prípravkov proti bolesti, ktoré môžu byť podávané v rôznych liekových formách (tablety, kvapky, čapíky, náplasti, injekčné podanie). Základným vodidlom je výber analgetika podľa intenzity bolesti, jej charakteru a podľa analgetického rebríčka stanoveného Svetovou zdravotníckou organizáciou: 

Stupeň 1 – Neopioidné analgetiká (paracetamol, metamizol), nesteroidné antireumatiká (NSA) – ibuprofen, diklofenak, nimesil...

Stupeň 2 – Slabé opioidy (tramadol, kodeín) + neopioidné analgetiká.

Stupeň 3 – Silné opioidy (morfín, oxykodoó) + neopioidné analgetiká.

Voľba a podávanie analgetík vychádzajú z pacientových údajov o intenzite a charaktere bolesti a konkrétneho klinického stavu. Nerozhoduje pôvod bolesti, ale jej intenzita. Pri voľbe z analgetickej stupnice sa u AB uplatňuje postup zhora dolu (teda od 3. stupňa), u CHB opačne zdola hore.

K liečbe bolesti sa používajú aj adjuvantné (pomocné) liečivá, medzi ktoré patria antiepileptiká a antidepresíva (majú aj proti-bolestivý efekt), kortikosteroidy, myorelaxanciá, lokálne anestetiká a tiež kanabinoidy (účinné látky v liečebnom konope).

Lieky sa podávajú v pravidelných intervaloch, aby sa predchádzalo znovuobjaveniu silnej bolesti. Lieky proti bolesti sa podávajú najčastejšie perorálne (ústne), ale možná je aj kožná alebo slizničná aplikácia. Takto podávané lieky sa síce vstrebávajú pomalšie, ale sú účinné oveľa dlhšie ako tie, ktoré sa podávajú injekčne. Aj preto sú injekcie do svalov používané len u AB, ak je to vhodné, a u CHB skôr výnimočne.

Ku komplexnej liečbe bolesti patria popri farmakoterapii aj: 

  • rehabilitačné postupy,
  • psychoterapeutické metódy,
  • sociálna podpora,
  • intervenčné analgetické metódy (nervové blokády, rádiofrekvenčné metódy...)
  • postupy alternatívnej medicíny (akupunktúra…).Súvisiace články