Psychoterapia a schizofrénia

 3 min.  |   11. 8. 2020  |   Garant: Martin Anders


Liečba schizofrénie je komplexný proces, aj preto sa psychoterapia kombinuje s farmakologickou liečbou, bez ktorej by nedosahovala potrebnú účinnosť. Efektivita psychoterapie je daná nielen stavom chorého a jeho motiváciou k liečbe a jej dodržiavaniu, ale aj celým radom ďalších, predovšetkým sociálnych faktorov. V posledných rokoch sa psychoterapia stáva stále dôležitejšou súčasťou integrovanej starostlivosti o pacientov so schizofréniou, a aj vďaka rastúcemu počtu Centier duševného zdravia sa stáva dostupnejšou.

Všeobecne má psychiatrická rehabilitácia pomôcť ľuďom s psychiatrickým postihnutím, aby mohli lepšie fungovať v spoločnosti a žiť v prostredí, ktoré si zvolí. Táto rehabilitácia napomáha nielen v procese uzdravovania, teda dosiahnutia úplného vymiznutia symptómov, ale aj v úspešnej adaptácii v konkrétnom prostredí, a to aj napriek pretrvávajúcim symptómom. Psychoterapia môže byť vo forme pracovnej terapie, tréningu asertivity alebo napr. kognitívne-behaviorálnej terapie, ktorá je v súčasnosti jedným z najrozšírenejších psychoterapeutických smerov.

Kognitívno-behaviorálna terapia

Ide o metódu nácviku tak sociálnych, ako aj kognitívnych schopností. Táto metóda sa sústreďuje na proces učenia a jeho využitie v liečbe. Berie do úvahy myšlienkové postupy, názory a postoje a pracuje s nimi. Predpokladá, že zmena myslenia, ktoré je naučené a podporované vonkajšími a vnútornými faktormi, sa dá navodiť zmenou chovania. Táto metóda sa využíva aj pri úzkostných poruchách, depresívnych poruchách a ďalších ochoreniach. Cieľom je samostatnosť pacienta, ktorý sa najprv učí nové schopnosti, a potom tieto získané znalosti používa vo svojom prirodzenom prostredí. Kognitívno-behaviorálna terapia je zameraná na celkové skľudnenie spôsobené prijatím choroby a odstránenie úzkostného spôsobu myslenia.

Psychoedukácia

Súčasťou psychoterapie je aj psychoedukácia, pri ktorej sa pacient učí lepšie porozumieť svojmu ochoreniu a žiť s ním. Psychoterapia môže byť individuálna alebo skupinová. V ideálnom prípade je do tohto procesu zapojená aj rodina a najbližšie okolie pacienta.

Socioterapia

V komplexnej liečbe je často potrebná aj socioterapia. Tu ide o opätovné osvojenie sociálnych schopností, zabezpečenie základných sociálnych potrieb a rehabilitácie. Patrí sem napr. starosť o hmotné zabezpečenie, podmienky na bývanie alebo aj rehabilitácia v pracovnom prostredí. Ide o nácvik komunikácie a sociálnych schopností, postupujúci od jednoduchého k zložitému. Socioterapia spravidla prebieha v skupine 6 až 8 pacientov, ktorí sa učia zaobchádzať s druhými ľuďmi a riešiť medziľudské vzťahy. Sociálna rehabilitácia sa zaoberá navrátením k predchádzajúcej pracovnej a sociálnej výkonnosti. Niekedy sa na liečbu využívajú aj ďalšie terapeutické metódy, ako je napríklad ergoterapia či fyzioterapia.

Schizofrénia často vyraďuje chorého z bežného života. Môže viesť k strate pracovného zaradenia, k invalidizácii, niekedy aj k rozpadu rodinného zázemia. Psychosociálna podpora a pomoc sú preto často nevyhnutnou súčasťou úspešnej liečby. Aj tu je potreba motivovaného a spolupracujúceho pacienta, pre ktorého je pomoc jeho okolia obrovskou výhodou.

Schizofrénia - varovné signály, diagnóza a liečba

Súvisiace články

Liečba schizofrénie

 4 min.  |   20. 1. 2022  |   Martin Anders
Liečba schizofrenie sa odvíja od akútnej fázy ochorenia a spočíva v užívaní liekov (antipsychotík) a v psychosociálnej a psychoterapeutickej intervencii.
Aj keď je depresia liečiteľným ochorením, uvádza sa, že len 30 percent liečených pacientov dosiahne plné odznenie príznakov liečenej epizódy ochorenia.

Najčastejšie mýty o schizofrénii

 1 min.  |   20. 1. 2022  |   Martin Anders
Nielen široká verejnosť, ale aj zdravotníci majú tendenciu vytvárať si stereotypný obraz o pacientoch so schizofréniou.
Len o máloktorom ochorení majú ľudia tak skreslené predstavy ako o schizofrénii. Pritom ide o najčastejšie a najzávažnejšie ochorenie zo skupiny psychotických duševných porúch.

Schizofrénia u detí a adolescentov

 5 min.  |   7. 10. 2020  |   Martin Anders
Schizofrénia u detí mladších ako 9 rokov sa objavuje veľmi zriedka, to však neznamená, že nemôžu trpieť na túto psychotickú poruchu. Výnimočná už nebýva u detí po 13. roku veku a u adolescentov, najmä u chlapcov.
Schizofrénia je závažné, často chronické duševné ochorenie, ktoré výrazne narúša schopnosť chorého zrozumiteľne sa správať, konať a uplatniť sa v spoločnosti.
Duševné ochorenia sú spojené s mnohými predsudkami. Spoločnosť sa duševne chorých bojí a odsúva ich na okraj. Faktom zostáva, že na chorých sa nahliada s dešpektom a pacienti sú vyčleňovaní zo spoločnosti.
Schizofrénia patrí medzi liečiteľné ochorenia. Dobre riadená terapia dáva pacientovi šancu žiť kvalitný a produktívny život.
Odpoveď na túto otázku nie je jednoduchá, existuje celý rad teórií, ale nepochybne vždy hrajú úlohu genetické predpoklady, pôsobenie stresových faktorov, ale aj iných exogénnych faktorov.

Nastavenie cookies

Na našom webe používame súbory cookie.

Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, ale o iných môžete rozhodnúť sami.