Liečba schizofrénie je komplexný proces, aj preto sa psychoterapia kombinuje s farmakologickou liečbou, bez ktorej by nedosahovala potrebnú účinnosť. Efektivita psychoterapie je daná nielen stavom chorého a jeho motiváciou k liečbe a jej dodržiavaniu, ale aj celým radom ďalších, predovšetkým sociálnych faktorov. V posledných rokoch sa psychoterapia stáva stále dôležitejšou súčasťou integrovanej starostlivosti o pacientov so schizofréniou, a aj vďaka rastúcemu počtu Centier duševného zdravia sa stáva dostupnejšou.

Všeobecne má psychiatrická rehabilitácia pomôcť ľuďom s psychiatrickým postihnutím, aby mohli lepšie fungovať v spoločnosti a žiť v prostredí, ktoré si zvolí. Táto rehabilitácia napomáha nielen v procese uzdravovania, teda dosiahnutia úplného vymiznutia symptómov, ale aj v úspešnej adaptácii v konkrétnom prostredí, a to aj napriek pretrvávajúcim symptómom. Psychoterapia môže byť vo forme pracovnej terapie, tréningu asertivity alebo napr. kognitívne-behaviorálnej terapie, ktorá je v súčasnosti jedným z najrozšírenejších psychoterapeutických smerov.

Kognitívno-behaviorálna terapia

Ide o metódu nácviku tak sociálnych, ako aj kognitívnych schopností. Táto metóda sa sústreďuje na proces učenia a jeho využitie v liečbe. Berie do úvahy myšlienkové postupy, názory a postoje a pracuje s nimi. Predpokladá, že zmena myslenia, ktoré je naučené a podporované vonkajšími a vnútornými faktormi, sa dá navodiť zmenou chovania. Táto metóda sa využíva aj pri úzkostných poruchách, depresívnych poruchách a ďalších ochoreniach. Cieľom je samostatnosť pacienta, ktorý sa najprv učí nové schopnosti, a potom tieto získané znalosti používa vo svojom prirodzenom prostredí. Kognitívno-behaviorálna terapia je zameraná na celkové skľudnenie spôsobené prijatím choroby a odstránenie úzkostného spôsobu myslenia.

Psychoedukácia

Súčasťou psychoterapie je aj psychoedukácia, pri ktorej sa pacient učí lepšie porozumieť svojmu ochoreniu a žiť s ním. Psychoterapia môže byť individuálna alebo skupinová. V ideálnom prípade je do tohto procesu zapojená aj rodina a najbližšie okolie pacienta.

Socioterapia

V komplexnej liečbe je často potrebná aj socioterapia. Tu ide o opätovné osvojenie sociálnych schopností, zabezpečenie základných sociálnych potrieb a rehabilitácie. Patrí sem napr. starosť o hmotné zabezpečenie, podmienky na bývanie alebo aj rehabilitácia v pracovnom prostredí. Ide o nácvik komunikácie a sociálnych schopností, postupujúci od jednoduchého k zložitému. Socioterapia spravidla prebieha v skupine 6 až 8 pacientov, ktorí sa učia zaobchádzať s druhými ľuďmi a riešiť medziľudské vzťahy. Sociálna rehabilitácia sa zaoberá navrátením k predchádzajúcej pracovnej a sociálnej výkonnosti. Niekedy sa na liečbu využívajú aj ďalšie terapeutické metódy, ako je napríklad ergoterapia či fyzioterapia.

Schizofrénia často vyraďuje chorého z bežného života. Môže viesť k strate pracovného zaradenia, k invalidizácii, niekedy aj k rozpadu rodinného zázemia. Psychosociálna podpora a pomoc sú preto často nevyhnutnou súčasťou úspešnej liečby. Aj tu je potreba motivovaného a spolupracujúceho pacienta, pre ktorého je pomoc jeho okolia obrovskou výhodou.

Schizofrénia - varovné signály, diagnóza a liečba

Súvisiace články