Schizofrénia patrí medzi liečiteľné ochorenia. Dobre riadená terapia dáva pacientovi šancu žiť kvalitný a produktívny život. Pri liečbe schizofrénie záleží na tom, ako dlho prebiehala etapa ochorenia bez liečby a o akú formu ide.

Približne 20 percent postihnutých sa s epizódou choroby stretne len raz za život. V ďalších prípadoch sú ale epizódy opakované v rôznych intervaloch s rôznou početnosťou. Dôležité preto je, aby pacient pravidelne dochádzal k lekárovi, užíval liečivá, bol pod lekárskym dohľadom. Choroba síce nie je vyliečiteľná, ale za určitých okolností liečiteľná, teda udržateľná v určitých medziach. Ľudia sú v zásade schopní bez problémov fungovať a sú celkom na nerozoznanie od zdravých.

Multidisciplinárna starostlivosť

Veľmi dôležitou súčasťou komplexnej liečby je tzv. multidisciplinárna starostlivosť tak, aby klienti nemuseli zostávať dlhodobo v psychiatrických zariadeniach a mohli byť doma, u svojich blízkych a neboli vytrhnutí zo svojho prirodzeného prostredia. Princípom je, že starostlivosť poskytuje tím, ktorý im dokáže pomôcť okrem psychiatrickej starostlivosti aj v mnohých oblastiach života – so zamestnaním, dochádzkou k lekárovi, finančnými problémami, bývaním a pod.

Antipsychotická liečba

V liečbe hrajú kľúčovú úlohu psychofarmaká, najčastejšie antipsychotiká, čo sú lieky potláčajúce činnosť dopaminergných receptorov a ovplyvňujú aj ďalšie neurotransmitery (chemické organické látky podieľajúce sa na prenose signálu medzi neurónmi). Cieľom antipsychotickej liečby je potlačiť halucinácie a bludy, tieto lieky tiež skľudňujú či oživujú motoriku. Najnovšie prípravky zmierňujú aj negatívne príznaky, zvyšujú kognitívny výkon a potláčajú depresívne a úzkostné prejavy, ktoré schizofréniu môžu sprevádzať. Ako sprievodnú liečbu môže lekár zvoliť benzodiazepíny alebo antidepresíva. Zvlášť významné je pri dlhodobej liečbe tiež využitie tzv. dlhodobo pôsobiacich injekčných antipsychotík, čo sú do svalu podávané lieky s postupným uvoľňovaním, ktoré pôsobia po dobu viac týždňov.

Nežiaduce účinky liekov

Pacient by mal o svojej chorobe vedieť čo najviac. Dôležité je, aby bol vždy poučený o nežiaducich účinkoch všetkých predpísaných liekov. Počas medikamentóznej liečby musí dochádzať na pravidelné kontrolné vyšetrenia, pri ktorých by lekár mal tiež kontrolovať pacientovu hmotnosť, motoriku, krvný tlak a ďalšie výsledky laboratórnych vyšetrení. K častejším nežiaducim účinkom niektorých liekov patrí nárast telesnej hmotnosti a s ním aj rastúce riziko najmä kardiovaskulárnych ochorení. U pacientov so schizofréniou je častejší výskyt diabetu 2. typu, vysokého krvného tlaku, aj zvýšenie plazmatických koncentrácií cholesterolu.

Komplexná liečba

Schizofrénia je komplexné ochorenie a ako také vyžaduje aj komplexnú liečbu. Navyše starostlivosť o schizofrenika je vysoko individualizovaná. Okrem spomínanej farmaceutickej liečby hrá dôležitú úlohu tiež psychiatrická rehabilitácia, psychologická a sociálna intervencia. 

Viac: Psychoterapia a schizofrénia

Pacientom aj ich rodinám pomáha zvládať každodenný život celý rad psychosociálnych zariadení, napr. rôzne intervenčné centrá. Od roku 2019 vznikajú nové Centrá duševného zdravia, ktoré poskytovaním terénnych a komunitných služieb hrajú významnú úlohu v starostlivosti poskytovanej pacientom so schizofréniou.

Liečba schizofrénie vyžaduje rozsiahle odborné znalosti a skúsenosti. Často je to dlhá a neľahká cesta, ktorá začína stanovením diagnózy a pokračuje hľadaním optimálnych možností liečby, ktorá je pre každého pacienta individuálna. Tu platí, že čím skôr sa s liečbou začne, tým lepšie dokážu lekári zvrátiť negatívny priebeh ochorenia a zabrániť nepriaznivým výsledným stavom. Dôležitú úlohu ale hrá motivácia pacienta a jeho príbuzných ku spolupráci pri liečbe.


Súvisiace články