Autom dnes jazdí prakticky každý, ale je potrebné vedieť, že niektoré ochorenia, ku ktorým patrí aj cukrovka, môžu svojimi prejavmi negatívne ovplyvňovať riadenie motorových vozidiel, a tým aj vydanie alebo vlastníctvo vodičského preukazu. Tento problém samozrejme rieši náš právny poriadok, a aj keď ide o „suchú“ právnickú reč, je dôležité poznať aspoň základné informácie. Tu sú.

Pri cukrovke sú z hľadiska šoférovania problematické predovšetkým epizódy hypoglykémia (hrozia pri liečbe inzulínom, derivátmi sulfonylurey a glinidmi), ktoré môžu znížiť kvalitu mentálnych funkcií, ale svoju úlohu môže zohrať napríklad aj zhoršenie zraku pri diabetickej retinopatii. Lekár (najčastejšie praktický lekár), ktorý vydáva potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vydaniu či držaniu vodičského preukazu, je povinný vziať toto ochorenie do úvahy a riadiť sa zákonnou vyhláškou.

Typy vodičských preukazov a zdravotná spôsobilosť u pacientov s cukrovkou

Podmienky spôsobilosti sa líšia u rôznych typov vodičských preukazov. Tie sú rozdelené na skupinu 1 (zjednodušene – neprofesionálni vodiči) a skupinu 2 (profesionálni vodiči). Pre profesionálnych vodičov sú podmienky pre držanie vodičského preukazu príslušných kategórií prísnejšie.

Ťažké hypoglykémie a syndróm zhoršeného rozpoznávania hypoglykémií

Kľúčovou situáciou pre posudzovanie je ťažká hypoglykémia, teda tá, pri ktorej je nevyhnutné, aby pacientovi pomohla ďalšia osoba. Pokiaľ sa tento stav objavil v posledných 12 mesiacoch (nie je nutné, aby to bolo v čase šoférovania), potom lekár zvažuje, či má odobrať vodičský preukaz. V prípade, že sa ťažká hypoglykémia objavila za posledných 12 mesiacov dvakrát u profesionálneho šoféra, je lekár povinný mu vodičský preukaz odobrať. Neprofesionálnemu vodičovi je možné aj v takom prípade vodičský preukaz ponechať, ale posudzujúci lekár musí svoje rozhodnutie dostatočne zdôvodniť. U neprofesionálnych vodičov sa do celkového počtu započítava každá ťažká hypoglykémia, ktorá prebehla v bdelom stave (teda nie v priebehu spánku), u profesionálnych vodičov sa započítava aj tá, ktorá prebehla v spánku.

Syndróm zhoršeného rozpoznávania hypoglykémií je situácia, kedy pacient nedostatočne spoznáva príznaky hypoglykémie. V takom prípade je riziko ťažkej hypoglykémie vyššie, a pokiaľ týmto syndrómom pacient trpí, môže mu byť vodičský preukaz odobratý. Zákon je opäť prísnejší pre profesionálnych vodičov, kedy v prípade prítomnosti tohto syndrómu vodičský preukaz musí byť odobratý.

Ďalšie povinnosti vodičov s cukrovkou

Pokiaľ vodič alebo žiadateľ o vodičské oprávnenie užíva lieky, ktoré nesú riziko vyvolania hypoglykémie, musí preukázať dostatočnú informovanosť o hypoglykémii, rizikách, ktoré prináša, jej prevencii a liečbe (spôsob preukázania zaznamená lekár do zdravotnej dokumentácie). Profesionálny vodič potom musí pri diabetologických kontrolách doložiť pravidelné meranie glykémie. 

Pravidelné kontroly

Zdravotnej prehliadke z dôvodu držania vodičského preukazu sa pacient s cukrovkou musí podrobiť raz za 3 roky, profesionálny vodič má túto povinnosť raz za rok. Posudzujúci lekár môže frekvenciu kontrol na základe svojho uváženia zvýšiť.

Literatúra:

Vyhláška č.37/2018  https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-37

MUDr. Jan Brož, Interní klinika 2. LF Uk a FN Motol PrahaSúvisiace články