Ak patríte k pacientom, ktorým bola novo diagnostikovaná cukrovka, mal by vás lekár okrem iného aj upozorniť na možnosť rozvoja jednak akútnych, ale aj chronických komplikácií. K akútnym komplikáciám patrí hypoglykémia rôzneho stupňa a hyperglykemická hyperosmolárna kóma, ktoré si vyžadujú hospitalizáciu pacienta. Medzi chronické mikrovaskulárne komplikácie patrí diabetické ochorenie obličiek, diabetická retinopatia, diabetická polyneuropatia a syndróm diabetickej nohy. Makrovaskulárne komplikácie zahŕňajú ischemickú chorobu srdca, cievnu mozgovú príhodu a ischemickú chorobu dolných končatín.

Nižšie prinášame najčastejšie otázky novo diagnostikovaných pacientov s cukrovkou. Ideálny, motivovaný pacient ich kladie sám, ale lekár by vás mal v priebehu kontrol o všetkých týchto témach poučiť. Odpovede nie sú komplexné, sú doplnené odkazmi na webové stránky s dostupnými vzdelávacími materiálmi. Táto časť článku sa zameriava na komplikácie diabetu. Prvá časť článku zhŕňa základné informácie o diabete ako ochorení. Druhá časť sa venuje základným informáciám o liečbe cukrovky

1. Čo znamená nízky cukor v krvi?

Nízka hladina cukru v krvi (hypoglykémia) je stav, ktorý má rôzne príznaky od potenia a pocitu hladu až po bezvedomie. Hypoglykémia sa môže objaviť u pacientov s diabetom liečených inzulínom alebo hypoglykemizujúcimi tabletami (deriváty sulfonylurey). Najčastejšie k hypoglykémii dochádza v týchto situáciách: nesprávne zvolená dávka inzulínu alebo hypoglykemizujúcich liekov, vynechanie jedla, zvýšená fyzická záťaž, konzumácia alkoholu. Viac na https://www.dialiga.cz/userfiles/jeste-neco-o-hypoglykemii.pdf, https://www.dialiga.cz/userfiles/zaciname-s-inzulinem.pdf.

Príznaky hypoglykémie sú u rôznych ľudí rôzne a môžu sa v priebehu času meniť. Medzi počiatočné príznaky patrí: potenie, tras rúk, pocit hladu, nervozita a úzkosť. Je dôležité počiatočné príznaky vnímať, ihneď na ne reagovať a overiť si hladinu glykovaného hemoglobínu (HbA1C) – glykémiu – meraním. Ak sa potvrdí na glukometri hypoglykémia, potom je potrebné rýchlo doplniť sacharidy vo forme sladkých nápojov (kolové nápoje 1 – 4 dcl, džús 1 – 4 dcl) alebo zjesť tablety hroznového cukru. Jedlo, ktoré obsahuje tuky, ako čokoláda alebo syr, nie je na liečbu hypoglykémie vhodné. Rýchle sacharidy by mal pacient liečený inzulínom alebo hypoglykemizujúcimi liekmi nosiť stále so sebou. Ďalšou možnosťou liečby hypoglykémie, najmä pri nespoľahlivom hltaní a riziku vdýchnutia tekutiny, je podanie glukagónu (injekcia do svalu, nosový sprej). Glukagón je hormón, ktorý zvyšuje glykémiu tým, že podporuje tvorbu cukru zo zásob uložených v tele. Ak vám lekár odporučí aplikáciu glukagónu, vysvetlí vám, ako ho použiť. V prípade, že toho sám/sama nie ste schopný/schopná, aplikujú glukagón najčastejšie rodinní príslušníci.

Ak nedôjde k zaliečeniu hypoglykémie, rozvíjajú sa závažné príznaky – neostré videnie, zmätenosť pripomínajúca opitosť, až strata vedomia a kŕče. Niektorí ľudia počiatočné varovné príznaky necítia, a sú tak ohrození rizikom rozvoja závažných príznakov, pretože si včas nedoplnia sacharidy. Lekári tento stav nazývajú syndróm poruchy vnímania hypoglykémie. Rozvíja sa u pacientov s dlhým trvaním diabetu alebo u diabetikov s tesnou kontrolou glykémie s nízkymi cieľovými hodnotami HbA1c, po konzumácii alkoholu a pri liečbe niektorými liekmi na srdce.

Po zaliečení hypoglykémie sa väčšina pacientov vracia ku svojej liečbe. V nasledujúcich 2 – 3 dňoch sa odporúča častejšia kontrola glykémie.

2. Kedy mám ísť do nemocnice alebo volať sanitku?

Člen rodiny alebo priateľ by vás mal odviezť do nemocnice alebo zavolať sanitku v prípade, že 15 minút po aplikácii glukagónu príznaky pretrvávajú, ak máte poruchu vedomia, ale glukagón nie je k dispozícii, alebo keď sa nízka hladina cukru v krvi napriek podanej liečbe nezvyšuje. Ak máte hypoglykémiu, nikdy sa nesnažte šoférovať auto a ísť do nemocnice.

3. Čo znamená hyperglykemická hyperosmolárna kóma?

Hyperglykemická hyperosmolárna kóma (HHK) je závažná, život ohrozujúca komplikácia diabetu, ktorá sa rozvíja u diabetikov 2. typu s veľmi vysokou hladinou cukru (hyperglykémiou) v krvi. HHK sa najčastejšie rozvíja u starších diabetikov pri súčasnom inom akútnom ochorení (najčastejšie infekcia), pri vynechaní liekov na cukrovku, pri zahájení nejakej novej liečby, pri dehydratácii. Môže sa tiež rozvinúť u osôb, ktoré ešte nevedia, že majú diabetes 2. typu. HHK vedie k poruche vedomia, čomu po niekoľko dní predchádza časté močenie, smäd, pitie veľkého množstva tekutín, strata hmotnosti, tmavý žltý moč. Liečba HHK prebieha v nemocnici.

4. Môže diabetes poškodiť obličky?

Áno, u diabetu sa môže rozvinúť diabetické ochorenie obličiek. Zdravé obličky filtrujú krv a odstraňujú z nej odpadové látky, prebytočné soli a vodu. Pri diabete dochádza k postupnému zhoršovaniu funkcie obličiek, ktoré môže v priebehu času viesť k tomu, že obličky celkom prestanú fungovať. Je preto dôležité urobiť maximum pre to, aby sa už vzniknuté diabetické ochorenie obličiek nezhoršovalo. Viac na https://www.dialiga.cz/userfiles/nebezpeci-diabetu.pdf.

5. Aké má ochorenie obličiek príznaky?

Spočiatku ochorenie žiadne príznaky nespôsobuje, ale ako choroba postupuje, môžu sa príznaky objaviť: opuchy nôh, členkov a dolných končatín, zvýšenie krvného tlaku, únava a ochorenie kostí.

6. Čo môžem urobiť pre to, aby sa moja choroba obličiek nezhoršovala?

Obličky môžete chrániť:

 • pravidelným užívaním svojich liekov, vrátane liekov na krvný tlak,  
 • udržaním glykémie čo najbližšie normálnym hodnotám,
 • dodržiavaním diéty, ktorú vám lekár odporučí,
 • ukončením fajčenia, ak fajčíte,
 • znížením hmotnosti, ak ste obézni,
 • vyhýbaním sa liekom, ktoré môžu na obličky nepriaznivo pôsobiť, napr. nesteroidné antireumatiká (ibuprofén, naproxén).

7. Ako sa diabetické ochorenie obličiek lieči?

Lekár vám v počiatočnom štádiu ochorenia obličiek predpíše lieky, ktoré spomaľujú zhoršovanie obličiek. Je dôležité užívať tieto lieky pravidelne každý deň. V prípade, že lieky majú vedľajšie účinky, skonzultujte problém s lekárom a on ponúkne iné riešenie. Spolu s kompenzáciou diabetu je potrebná tiež terapia hypertenzie a diéta s nízkym obsahom bielkovín a soli.

8. Čo sa stane, keď moje obličky prestanú fungovať?

V takom prípade je potrebné nahradiť ich funkciu jedným z troch liečebných postupov:

 • Môžete podstúpiť transplantáciu obličky. Potom je však nutné užívať do konca života lieky, ktoré zabránia reakcii vášho tela proti transplantovanej obličke.
 • Môžete pravidelne dochádzať na hemodialýzu, kedy dochádza k čisteniu krvi zvláštnym zariadením (dialyzátor). Spravidla to znamená do konca života stráviť trikrát týždenne niekoľko hodín s pripojením na dialyzátor. Pred zahájením hemodialýzy je potrebné chirurgicky vytvoriť skrat medzi žilou a tepnou (tzv. shunt), ktorý je nutný pre napojenie pacienta k dialyzátoru.
 • Môžete sa naučiť používať špeciálnu tekutinu, ktorú sám/sama doma denne pomocou špeciálnej hadičky napúšťate do dutiny brušnej a vypúšťate z dutiny brušnej. Do roztoku prechádza časť v tele nahromadených látok a roztokom sa odstraňuje.

9. Čo je diabetická retinopatia?

Ide o ochorenie oka (postihuje cievy sietnice), ktoré môže viesť k poruche zraku až ku slepote. K jej rozvoju prispieva dlhodobo zvýšená glykémia, teda neliečený či nedostatočne liečený diabetes. Viac na https://www.dialiga.cz/userfiles/nebezpeci-diabetu.pdf.

10. Aké sú príznaky retinopatie?

V počiatočných štádiách ochorenia nemá väčšina ľudí žiadne príznaky. Preto sú dôležité pravidelné kontroly očného pozadia očným lekárom, aby mohli byť zmeny včas odhalené a liečené.

U pokročilejšej retinopatie môžeme pozorovať tieto príznaky:

 • zahmlené videnie,
 • čierne alebo plávajúce škvrny,
 • ťažkosti s centrálnym videním napr. pri riadení či čítaní,
 • ťažkosti s rozlišovaním farieb.

11. Ako sa diabetická retinopatia lieči?

 • Laserovou fotokoaguláciou sietnice, pri ktorej sa pomocou tepelného účinku laseru ošetria presakujúce alebo nekvalitné novotvorené cievy sietnice.
 • Liekmi podávanými formou vnútroočnej injekcie.
 • Vitrektómiou: operácia oka, pri ktorej sa nahrádza skalený sklovec, odstraňujú sa novotvorené presakujúce cievy a upravuje sa odchlopená sietnica.

12. Dá sa predísť diabetickej retinopatii?

Áno, ľudia s diabetom môžu znížiť riziko rozvoja diabetickej retinopatie udržaním glykémie a hodnoty krvných tukov čo najbližšie k norme. Rovnako dôležitá v prevencii retinopatie je dobrá kontrola krvného tlaku. Rovnako tak dôležitá je u diabetikov tiež pravidelná kontrola očného pozadia oftalmológom minimálne raz ročne.

13. Môže diabetes poškodiť nervy?

Áno, ľudia s diabetom môžu mať neuropatiu, teda poškodené nervy, ak majú dlhodobo zvýšenú glykémiu. Môže ísť o rôzne typy poškodenia nervov, ale najčastejším typom je polyneuropatia, ktorá najskôr postihuje nervy vedúce do nôh a vedie k poruche citlivosti dolných končatín v miestach, kam dosahujú ponožky. Niektorí ľudia nemajú žiadne príznaky, iní pociťujú v nohách mravčenie, tŕpnutie a pálenie v pokoji, najmä v noci. Keď poškodenie nervov postupuje, môžu sa ťažkosti posúvať od nôh nahor po celej dolnej končatine, niektorí ľudia majú obdobné ťažkosti na rukách. Viac na https://www.dialiga.cz/userfiles/nebezpeci-diabetu.pdf.

14. Akým testom sa preukáže neuropatia?

Lekár zistí neuropatiu vyšetrením citlivosti nôh a podľa príznakov. V niektorých prípadoch vás odošle na špecializované neurologické vyšetrenie.

15. Aké problémy spôsobuje poškodenie nervov?

Neuropatia môže spôsobiť závažné problémy, pretože ľudia trpiaci neuropatiou prestávajú pri poranení cítiť bolesť ako varovný príznak. Pokiaľ si poranení nie sú vedomí a ranu neliečia, hrozí rozvoj infekcie. Neuropatia môže tiež viesť k ochoreniu kostí, svalov a kĺbov na nohách, postupne môže viesť ku zmene tvaru nohy.

16. Čo môžem robiť pre ochranu svojich nôh a zvládnutie neuropatie?

Udržujte si dobrú hodnotu glykémie, ťažkosti pri neuropatii sa niekedy môžu zmierniť, keď sa glykémia priblíži normálnej hodnote. Každý deň si urobte čas na prehliadnutie nôh, vrátane medziprstových priestorov. Pokiaľ na nohy nevidíte, požiadajte niekoho z rodiny alebo použite zrkadlo. Vonku aj doma noste dobre pasujúcu priestrannú obuv a ponožky z prírodných materiálov bez švov a bez sťahujúcich lemov. Nikdy nechoďte naboso alebo len v ponožkách (najmä ak máte neuropatiu). Nohy si denne umývajte vodou a mydlom, nechty si zastrihujte rovno. Otlaky obrusujte nekovovým pilníkom. Kožu na priehlavkoch a chodidlách si pravidelne premazávajte krémom. Každú, aj drobnú ranu treba vždy vydezinfikovať a prelepiť sterilnou náplasťou. Ranu alebo inú zmenu na nohe konzultujte s lekárom. Bez odkladu vyhľadajte lekára, ak je vaša noha začervenaná, opuchnutá, ak cítite neustupujúcu bolesť alebo máte zvýšenú teplotu či hnisavý výtok z rany. Viac na https://www.diab.cz/dokumenty/Jak_se_starat_o_nohy.pdf, https://www.diab.cz/dokumenty/desatero_PS.pdf, https://www.diab.cz/dokumenty/10_doporuceni_pro_nohy.pdf.

Niektorí ľudia s neuropatiou môžu cítiť v nohách bolesť a môžu mať tkanivo na nohách poškodené. Ide o syndróm diabetickej nohy, ktorý zahŕňa najmä defekty chodidiel a gangrény (odumreté tkanivo) na prstoch.

17. Je možné neuropatii predísť?

Ak máte cukrovku, niektoré výskumy ukazujú, že riziko poškodenia nervov sa dá znížiť:

 • udržaním glykémie čo najbližšie norme,
 • ukončením fajčenia,
 • znížením hmotnosti, ak ste obézni,
 • dobrou kontrolou vysokého krvného tlaku a kompenzáciou srdcového ochorenia.

Diabetikom odporúčame pravidelnú odbornú pedikúru.

18. Čo je spánkové apnoe?

Ide o poruchu spánku, pri ktorej v spánku na krátku chvíľu prestanete dýchať. Najčastejšou poruchou je obštrukčné spánkové apnoe (OSA), kedy k zástave dychu dochádza pri kolapse horných ciest dýchacích. V noci sa prejavuje apnoickými pauzami, chrápaním, pocitom dusenia v spánku, ráno bolesťou hlavy a krku, pocitom sucha v ústach a cez deň zvýšenou spavosťou, únavou a zhoršenou koncentráciou.

19. Je spánkové apnoe zdravotne závažné?

Nekvalitný spánok vedie k únave a ku zhoršeniu koncentrácie, čo môže viesť napr. k dopravnej nehode. Ukazuje sa, že ľudia so spánkovým apnoe častejšie trpia na vysoký krvný tlak a ochorenie srdca.

20. Čo môžem urobiť pre zmiernenie spánkového apnoe?

Snažte sa nespať v polohe na chrbte. Ak ste obézni, znížte svoju hmotnosť, po konzultácii so svojím lekárom obmedzte užívanie sedatív a liekov na spanie, obmedzte alkohol a fajčenie.

MUDr. Johana Venerová
Diabetologické centrum, 1. LF UK a ÚVN-VFN Praha
(redakčne upravené)

Zdroje

 • Pelikánová T, Bartoš V a kol. Praktická diabetologie. 6. vydání. Praha: Maxdorf Jessenius, 2018.
 • Jirkovská A a kol. Jak (si) léčit a kontrolovat diabetes – Manuál pro edukaci diabetiků. Praha: Panax, 2003.
 • https://www-uptodate-com.ezproxy.is.cuni.cz/contents/search
 • https://www.dialiga.cz/ke-stazeni/
 • https://www.diab.cz/dokumenty/Jak_se_starat_o_nohy.pdf
 • https://www.diab.cz/dokumenty/desatero_PS.pdf
 • https://www.diab.cz/dokumenty/10_doporuceni_pro_nohy.pdf
 • https://www.diab.cz/seznam-podiatrickych-ambulanci
 • https://www.podiatrie.cz/
 • https://www.mte.cz/e-shop/obuv-pro-diabetiky
 • https://www.diabota.cz/
 • Karen I, Svačina Š, et al. Diabetes mellitus v primární péči. 2. rozšířené vydání. Praha: Axonite CZ, 2014. ISBN 978-80-904899-8-1

Súvisiace články