Obezita je charakteristická zmnožením tukového tkaniva, pričom percentuálne zastúpenie telesného tuku s rastúcim vekom stúpa a tým sa menia kritériá hodnotenia. 

U žien predstavuje nežiadúci stav podiel tukového tkaniva nad 30 %, v období menopauzy viac ako 35 %. V mužskej populácii by nemal podiel tuku presiahnuť viac ako 25 %. V diagnostike ohrozených pacientov nepostačuje iba určenie Body mass index (BMI), napríklad v skupine športovcov vo vyšších hmotnostných kategóriách, u boxerov, zápasníkov, vzpieračov. Prevažnú väčšinu hmotnosti týchto jedincov tvorí aktívna svalová hmota, dokonca aj v prípade ich nadhmotnosti. Naopak jednotlivci s normálnymi hodnotami BMI alebo osoby s nadhmotnosťou môžu spĺňať kritériá obezity podľa podielu tukového tkaniva. U nich existuje zvýšené riziko pre vznik ochorení, spojených s obezitou, keďže títo jedinci sú uspokojení získanou informáciou, že sa pohybujú v pásme normálneho, prípadne zvýšeného BMI.

Samotná váha alebo výška nemôže objektívne prezentovať skladbu tela. Dvaja ľudia s rovnakou výškou a váhou môžu vyzerať úplne inak – viď článok Nemôžeme zabúdať na to, že svaly sú ťažšie ako tuk.

Napr. 165 cm vysoká žena, vážiaca 52 kg môže mať v tele 20 kg svalovej hmoty a 16 kg tuku, alebo 23 kg svalovej hmoty a len 13 kg tuku, viď obrázok.

Obr. Iba výška alebo váha nemôže objektívne prezentovať zloženie tela

Metóda bioelektrickej impedancie pomocou prístroja InBody

Modernou spoľahlivou metódou celotelového merania množstva vody, tukovej a beztukovej hmoty človeka je bioelektrická impedancia (ďaľej BIA). Meranie s využitím 4 elektród prebieha na horných a dolných končatinách. Pri tomto vyšetrení sa dotýkajú všetky končatiny analyzovaného jedinca kovových elektród a následne sa meria elektrický odpor kože pri prechode vysokofrekvenčných elektrických prúdov nízkej intenzity. Elektrický odpor kože je závislý na rozdielnej vodivosti elektrického prúdu tukového tkaniva chudobného na vodu a beztukového tkaniva (svaly, kosti) bohatého na vodu. 

So vzrastajúcim zastúpením telesného tuku sa pri BIA nameria väčší elektrický odpor. Pripojenie takéhoto analyzátora (InBody) k počítaču s nainštalovanými špecializovanými softvérmi umožňuje odmerať:

 • celkové množstvo telesného tuku, 
 • distribúciu tuku v organizme, 
 • podiel viscerálneho tuku útrobných orgánov, 
 • objem svalovej hmoty, 
 • zastúpenie vnútrobunkovej a mimobunkovej vody, 
 • percentuálny podiel bielkovín a minerálov.

Ďaľšími údajmi sú: 

 • metabolický vek pacienta, 
 • jeho bazálny metabolizmus, 
 • index InBody, 
 • odporúčaná hmotnosť a 
 • odporúčaná redukcia telesného tuku a redukcia váhy.

Tieto merania majú prínos pri dodržaní stanovených podmienok merania, pravidelnom meraní jedným prístrojom a sledovaní vývoja kompozície tela v dlhšom časovom úseku (6–12 mesiacov).

Pomerne presné a opakovateľné merania BIA by mal vyhodnocovať skúsený všeobecný lekár, špecialista, obezitológ, alebo nutričný terapeut. Títo dokážu presne identifikovať u pacienta, v ktorej zložke dochádza k poklesu telesnej hmotnosti (tuk, svalová hmota, voda) a akým spôsobom je potrebné korigovať jedálny lístok pacienta.

Súvisiace články