Chronická obštrukčná pľúcna choroba
(CHOCHP) je ochorenie spôsobené zúžením dýchacích ciest vplyvom trvalého zápalu. Prejavuje sa dýchavicou, najprv pri námahe, neskôr aj v pokoji, kašľom spojeným s vykašliavaním hlienu, častými infekciami horných ciest dýchacích a únavou. Na jeho vzniku sa podieľa fajčenie cigariet, ale aj genetické faktory, znečistené životné prostredie, infekcie, astma a ďalšie, zatiaľ neobjasnené činitele. CHOCHP vzniká pomaly a pre chorého znamená postupný pokles pľúcnych funkcií.

V súvislosti s CHOCHP sa často hovorí o exacerbáciách, čo sú príhody typické nárastom dýchavice a/alebo kašľom či produkciou hlienu, ktoré môžu byť sprevádzané napr. tachykardiou (zvýšenou pulzovou frekvenciou srdca) a majú za následok celkové zhoršenie stavu. Zhoršujúci sa chronický zápal, ktorý ovplyvňuje celý organizmus, postupne postihuje aj iné orgány. Najčastejšie dochádza ku zmenám v oblasti:

Z hľadiska liečby sa CHOCHP delí do niekoľkých skupín, ktoré sa líšia podľa záťaže príznakov a podľa prítomnosti exacerbácií. Pacienti s najľahšou formou CHOCHP užívajú inhalačné krátkodobo, alebo radšej dlhodobo pôsobiace lieky spôsobujúce roztiahnutie priedušiek a priedušničiek, čím sa zlepšuje priechodnosť dýchacích ciest. U závažnejšieho typu ochorenia sa odporúča podávať fixná kombinácia špeciálnych liekov s dlhodobým účinkom. Pacientom s najzávažnejším typom CHOCHP sú často k tejto fixnej kombinácii pridávané inhalačné kortikosteroidy.

Dôležité je zvoliť pokiaľ možno nekomplikovanú inhalačnú liečbu, čo splňuje fixná kombinácia liekov podávaná inhalátorom s jednoduchou obsluhou. Zásadnú úlohu tu má aj lekár, ktorý musí – často aj opakovane – pacientovi prínos a spôsob liečby vysvetľovať, aby chorý liečbu dodržiaval a lieky pravidelne a správne užíval.

CHOCHP sa bohužiaľ nedá vyliečiť a príznaky choroby sa postupne zhoršujú. Súčasné lieky ale dokážu spomaliť postup choroby, zmierniť ťažkosti pacientov a zlepšiť kvalitu ich života. Preto je dodržiavanie liečby a ďalších opatrení, ktoré sú veľmi dobre zvládnuteľné, veľmi dôležité. Okrem dodržiavania režimových opatrení je potrebná aj motivácia a spolupráca pacienta, ktorý by mal byť nielen informovaný o chorobe a jej priebehu, ale tiež vedieť, ako postupovať v prípade akútneho zhoršenia.

CHOCHP ako kardiovaskulárne riziko

CHOCHP sa často objavuje spolu s kardiovaskulárnymi chorobami. Dnes už vieme, že:

  • Chorí s CHOCHP majú dvakrát až trikrát vyššie riziko kardiovaskulárneho ochorenia (KVO) v porovnaní s rovnako starými jedincami bez CHOCHP.
  • Pacienti s ľahkou až stredne ťažkou CHOCHP majú 8 – 10-krát väčšiu pravdepodobnosť úmrtí na KVO spôsobené aterosklerózou (kôrnatením tepien) ako na respiračné zlyhanie.
  • Pacienti s CHOCHP majú väčšiu mieru hospitalizácií a úmrtí v dôsledku KVO, mozgovej mŕtvice a srdcového zlyhania.
  • Akútne exacerbácie sú príčinou štvornásobného nárastu výskytu kardiovaskulárnych príhod.
  • CHOCHP je rizikovým faktorom pre komorovú tachykardiu, u pacientov s CHOCHP je tiež bežná nerozpoznaná komorová dysfunkcia a zlyhanie komory je 3,8-násobne častejšie ako u jedincov bez tohto ochorenia.
  • Riziko srdcového zlyhania je vyššie aj v dôsledku častejšieho výskytu vysokého krvného tlaku a cukrovky.
  • So závažnosťou CHOCHP súvisí aj vyšší výskyt porúch poznávacích funkcií a demencie – pacienti majú o 20 % vyššie riziko mozgovej mŕtvice, ktoré môže byť po akútnej exacerbácii CHOCHP až sedemnásobne vyššie.
  • Časté sú srdcové arytmie aj fibrilácia predsiení, ktoré sú zvyčajne tiež vyvolané akútnou exacerbáciou CHOCHP a sú nezávislým ukazovateľom úmrtnosti na CHOCHP v nemocnici.

Vysoký výskyt KVO u pacientov s CHOCHP sa môže vysvetliť tým, že obe ochorenia majú spoločné rizikové faktory, ako sú fajčenie cigariet, starnutie, vysoký krvný tlak, vysoký cholesterol a ostatné chronické zápalové choroby. Metabolický syndróm a znížená fyzická aktivita sú prítomné u 34 % pacientov s CHOCHP, pričom najčastejšie sa vyskytuje vysoký krvný tlak (56 %), abdominálna obezita (hromadenie tukového tkaniva najmä v oblasti brucha) (39 %) a zvýšené hodnoty krvného cukru (44 %).

Vzhľadom na značný dopad CHOCHP na zdravie srdca a ciev je preto nanajvýš dôležité vyšetrovať pacientov s CHOCHP na prítomnosť KVO spôsobených aterosklerózou vrátane ich rizikových faktorov. CHOCHP je v súčasnosti vnímaná ako rôznorodé ochorenie, ktoré je vonkoncom nevyhnutné čo najlepšie rozpoznať a určiť individualizovanú liečbu s ohľadom na ďalšie ochorenia pacienta. Kľúčovým parametrom je v súčasnosti skríning, ktorého cieľom je včasný záchyt CHOCHP, teda ešte pred zhoršením choroby, a možnosť preventívneho ovplyvnenia výskytu kardiovaskulárnych chorôb a ostatných pridružených ochorení.

Literatúra:

  • Pauk N. CHOPN jako kardiovaskulární riziko. Kapitoly z kardiologie pro praktické lékaře 1/23.
  • https://www.nzip.cz/clanek/1105-chopn-lecba

Súvisiace články