Diabetes ako chronické ochorenie je nezávislým rizikovým faktorom pre vznik kardiovaskulárnych ochorení (KVO) a chorôb obličiek (CKD). U viac ako dvoch tretín diabetikov sú prítomné aj ďalšie rizikové faktory, vrátane obezity, zvýšeného cholesterolu a vysokého krvného tlaku, ktoré aj jednotlivo zvyšujú riziko ďalších komplikácií. Riziko komplikácií, najmä KVO, CKD a srdcového zlyhania, je u diabetikov niekoľkonásobne vyššie ako u nediabetikov. Dôležité je toto riziko nielen znižovať, ale predovšetkým mu predchádzať.

Významu prevencie sa venujú aj aktualizované odporúčania Európskej kardiologickej spoločnosti z roku 2021, ktoré sa zameriavajú na novo vyčlenenú skupinu pacientov s diabetom s ohľadom na riziká KVO a CKD. Dôvodom je postupný celosvetový nárast počtu pacientov s cukrovkou a komplikáciami kardiovaskulárnymi a obličkovými. Ako je známe, liečba komplikácií je niekoľkonásobne nákladnejšia ako výdaje na ich prevenciu. Tá je ale stále nedostačujúca najmä s ohľadom na minimálne dvojnásobné riziko KVO.

Nové odporúčania Európskej kardiologickej spoločnosti zdôrazňujú dôležitosť najmä prevencie vysokého krvného tlaku, vysokého cholesterolu, cukrovky a KVO. Veľká pozornosť je venovaná zmenám životného štýlu a včasnému záchytu rizikových faktorov aj chorôb v celej populácii. Cieľom je prevencia diabetických komplikácií a zlepšenie kvality života. U všetkých diabetikov je teda cieľom dlhodobá normálna hladina cukru v krvi (alebo aspoň blízka normálnej hodnote) a súčasne korekcia rizikových faktorov.

Zatiaľ čo doposiaľ bola zodpovednosť za výsledok liečby presúvaná skôr na zdravotníkov, tieto odporúčania kladú po prvý raz v histórii dôraz na zodpovednosť pacienta. Pre lekára, ale aj pacienta sú k dispozícii veľmi prehľadné tabuľky, ktoré konkrétneho diabetika zaraďujú do danej rizikovej skupiny. Zahŕňajú tak nefarmakologické preventívne opatrenia, ako aj odporúčanie voľby vhodnej antidiabetickej a ďalšej farmakologickej liečby konkrétneho jedinca.

Moderné účinné antidiabetiká s komplexným účinkom na hladinu cukru v krvi, obezitu, vysoký krvný tlak a cholesterol sú efektívne využívané jednak v primárnej (pacient bez KVO), jednak v sekundárnej (pacient prekonal KVO) prevencii týchto komplikácií. Pri výbere zo širokého spektra antidiabetík je u pacienta potrebné vziať do úvahy vek, dĺžku trvania diabetu, zhodnotiť životnú prognózu, prítomnosť komplikácií (popri KVO a CKD aj špecifických diabetických komplikácií), motiváciu, prístup a reálne možnosti pacienta, vrátane finančných. Z moderných antidiabetík v primárnej prevencii KVO a CKD prevláda skupina liekov (gliflozíny a agonisti GLP-1), ktoré sú zamerané nielen na zníženie hladiny krvného cukru, ale aj na ostatné rizikové faktory a spomaľujú progresiu už existujúceho KVO a/alebo CKD ochorenia.

Celkom zásadné však zostávajú, najmä v preventívnej fáze, režimové opatrenia, ktoré vyžadujú kvalitnú spoluprácu a motiváciu chorého oboznámeného s mierou svojho rizika, s možnosťami jeho ovplyvnenia a s konkrétnym komplexným odporúčaním. Nové odporúčania kardiologickej spoločnosti preto najnovšie vyčleňujú aj hodnotenie rizika a konkrétny postup práve u skupiny diabetikov. Motivácia pacienta a ním prijatého záväzku voči sebe samotnému je podmienkou jeho aktívneho prístupu k prevencii či primárnej, alebo sekundárnej. Profesionálnym záujmom lekára je získať dôveru chorého a jeho vieru vo výhodnosť vlastného aktívneho prístupu ku svojmu zdraviu.

Cukrovka je doživotným ochorením, ktoré sa v čase zhoršuje a mení. Diabetici majú častejšie poruchy poznávacích funkcií, pritom práve kvalitné mentálne zdravie je podstatné pre úspešnú liečbu. Pacienti, ktorí liečbu dodržujú, majú až trojnásobnú šancu dosiahnuť jej priaznivý efekt. Dobrý prístup k liečbe sa dá zvýšiť aj prípadným využitím fixných kombinácií liekov, priebežnou úpravou medikácie, vrátane aktívnych otázok na nežiaduce účinky liekov, na to, prečo pacient nedodržuje režimové opatrenia, či mu vyhovuje konkrétna forma lieku a či ich nezabúda užívať. Aj keď pribúda pacientov, ktorí využívajú internetové informácie a modernú umelú inteligenciu k získavaniu poznatkov aj ku kontrole svojho ochorenia (telemedicína), je stále veľká skupina tých, u ktorých tlačené odporúčanie s osobným vysvetlením lekára predstavuje jediný spôsob, ako dosiahnuť dobrú spoluprácu.

Literatúra:

Šmahelová A. Prevence kardiovaskulárních onemocnění u diabetiků – komentář k aktualizovaným doporučením ESC. Kapitoly z kardiologie pro praktické lékaře 1/23.


Súvisiace články